Les necessitats administratives es basen a satisfer la prestació d’un servei municipal de Guarderia. Servei Docent d’Educació Infantil de 0 mesos a 3 anys.
Aquest servei consisteix en l’escolarització ordinària dels menors matriculats, d’acord amb la normativa vigent i comptant amb els programes educatius adequats als diferents nivells educatius:

En l’actualitat, es disposa de les següents unitats educatives autoritzades operatives:

 • Aules 0-1 anys. 1 aula amb capacitat per a 8 alumnes. Total 8 alumnes.
 • Aules 1-2 anys. 2 aules amb capacitat per a 13 alumnes. Total 26 alumnes.
 • Aules 2-3 anys. 2 aules amb capacitat per a 20 alumnes. Total 40 alumnes.

L’objectiu del concurs és que les famílies de l’Alcúdia de Crespins disposen d’un centre públic autoritzat, amb un projecte educatiu global, integrador i de convivència que permeta als alumnes créixer com a persones, reforçant la seua autonomia, partint de l’entorn social i cultural en el qual viuen. Promoure també la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies atenent aquesta necessitat oferint places públiques en el primer cicle d’educació infantil amb un projecte d’ensenyament públic de qualitat.

 1. Situació actual: En l’actualitat existeix un contracte formalitzat pròrroga a LCSP, el terme del qual és al juny de 2023, el que es presente és la licitació d’un nou contracte.
 2. Marc normatiu: El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de concessió de serveis, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/2/UE, de 28 de febrer de 2014.
 3. Objecte del contracte: Prestació del servei de Guarderia.
 4. Finançament: Per al compliment de l’article 116 1) de la LCSP, es fa constar de mode exprés l’existència de crèdits necessaris per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven per a l’Administració per al compliment del contracte. El present expedient se subordinarà a l’existència de crèdit per a exercicis futurs.
 5. Criteris d’adjudicació: Serviran de base per a l’adjudicació del contracte els següents criteris:
  • a.- Millora a l’alça del cànon de la concessió 60 PUNTS
   1 punt per cada 100 euros de millora, màxim 60 punts
  • b.- Prestació de serveis addicionals als exigits. Ampliació de l’horari: Fins a 10 punts
  • c.- Ampliació d’horari als matins: Fins a 10 punts
  • d.- Servei d’Activitats Extraescolars (a partir de l’hora de tancament): 10 punts
  • e.- Servei de Gabinet Psicològic: 10 punts

– Oferir dues hores setmanals: 4 punts
– Oferir 4 hores setmanals: 8 punts
– Oferir més de 4 hores setmanals: 10 punts

 • 6.- Termini d’execució del contracte

-El termini d’execució del contracte serà de 5 anys, d’acord amb el que es preveu en l’art. 29.6 de la LCSP.
-La data d’inici prevista és el 01/07/2024 i finalitzarà en tot cas el dia 01/07/2029. No cal prorrogar el contracte. Si durant el període de vigència del contracte, la Comunitat Valenciana, assumira la prestació del servei d’Escola Infantil de l’Alcúdia de Crespins, i això comportara la rescissió del contracte de concessió del servei, aquest finalitzarà en la data que aquesta administració determine, sense dret a cap indemnització per part del concessionari.

WhatsApp Portal de Xàtiva