Regularització cadastral a la nostra comarca

SALVA CALVO
Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

Als últims temps, segurament a molts de vosaltres vos hauran fet arribar una carta per part de la Diputació de València, sobre una regularització cadastral al vostre municipi per establir els impostos que deguem pagar cada propietari d’un bé immoble com vivenda, solar o terreny. Aquest impost és el famós I.B.I. En aquesta carta la Diputació de València, a través d’Imelsa convida als ciutadans a regularitzar la situació dels seus immobles que no estiguen actualitzats. Puntualitzar, que conviden actualitzar els seus béns no estan sancionant. Es pot suposar que al futur ho faran.

Com molts de vosaltres ja sabeu, el I.B.I va ser un dels temes al que ens vam afrontar a un article temps endarrere. En aquest, definirem que hi vol dir aquestes tres sigles anomenades I.B.I, doncs molt senzill, Impost de Béns Immobles, sent aquest impost enquadrat en el sistema tributari de cobrament obligatori per part dels ajuntaments, gravant el valor de la titularitat del bé localitzat al municipi que recauda aquest tribut. La seua gestió es compartís entre l’Ajuntament i l’Administració de l’Estat. Cal dir, que l’estat delega amb la Diputació de València. En resum, la famosa contribució.
La contribució o I.B.I, és un impost de pagament anual sobre el valor d’un bé immoble, amb un tipus impositiu que grava sobre un valor que prové del valor cadastral del mateix, sent aquest aportat per la Direcció General del Cadastre.

Doncs, ací és on entra la regularització cadastral, ja que com tots pugueu saber, estem a un moment d’ajust fiscal i les administracions volen que totes aquells propietaris paguen aquest impost segons els bens que hi tenen en propietat, i d’aquesta manera millorar la recaptació fiscal sense haver d’augmentar els impostos.

Aleshores, que intenta millorar l’administració amb aquesta regularització? Fàcil, doncs un parell d’elements.
1. El primer és localitzar aquells bens que no estiguin correctament cadastrals o localitzats. Com per exemple:

• Vivendes no declarades o amb una superfície reial incorrecta.
• Solars no declarats o amb una superfície incorrecta.
• Terrenys amb una superfície major de la declarada.
• Magatzems o cases de fitació.

2. Adaptar els valors cadastrals de l’immoble al valor actual de mercat. Aquest valor es determina objectivament a partir de les dades que hi té el Cadastre Immobiliari de l’Estat, com superfície construïda, solar, localització,… Aquest valor s’extrau de la normativa reguladora del Cadastre.

Continuant, que s’ha fet per part de l’administració per a poder regularitzar el cadastre i conèixer on estan les errates de situació, superfície i valoració? Doncs, als últims temps s’ha realitzat un encreuament de dades entre el Cadastre i Imelsa. Què és Imelsa? Doncs, L’empresa pública de la Diputació de València, Impuls Econòmic Local S.A. que té com a objectiu principal la promoció, suport i participació en activitats econòmiques, empresarials i socials que contribuisquen al desenvolupament socioeconòmic dels municipis de la província de València. La Diputació de València, a través d’Imelsa, per delegació de la Direcció del Cadastre, exercix les competències cadastrals d’actualització de l’IBI per a tots els ajuntaments que ho sol·liciten.
Cal dir, que amb aquest encreuament de dades s’ha pogut observar les diferencies que hi han en superfícies de vivendes, solars o terrenys , situació d’aquests, valoració cadastral o existència de béns no valorats. Aquests elements han fet que l’administració convide als propietaris a aportar una documentació per a regularitzar i posar amb ordre el seu immoble.
M’agradaria puntualitzar, que hi ha molta gent que no va regularitzar per desconeixement, ja que al realitzar una segregació de terrenys, una rehabilitació, una ampliació,… que fou presentada a l’ajuntament, aquests no foren informats pels tècnics competents que devien presentar aquesta documentació al Cadastre Immobiliari.
Quina documentació sòl demanar la Diputació de València? Doncs, ací la documentació varia segons el bé que hem de declarar. Aquesta documentació la podeu trobar en aquest enllaç del Cadastre:
http://www.catastro.meh.es/esp/modelos_declaraciones.asp
Per millorar la comprensió de l’article sobre la documentació que és requerida, realitzem un exemple amb un xalet a la zona de Bixquert de 150m2, on sols té declarats al Cadastre un 40m2. I el propietari ha sigut convidat a presentar una documentació per a declarar-lo correctament. Doncs, al propietari se li demanarà:
• Escriptura del terreny i vivenda.
• Fotografies de l’edifici.
• Plànol d’emplaçament, visats pel col·legi competent..
• Plànol de parcel·la situant la vivenda, realitzat i visat per tècnic competent.
• Plànols acotats de la vivenda, visats pel col·legi competent.
• Memòria de materials, superfícies i sistema constructiu.
• Certificat d’estabilitat, seguretat, antiguitat i habitabilitat . Aquest és el document més important, ja que ací el tècnic certifica que l’edificació és estable, segura i habitable.
Òbviament, els tècnics competents per realitzar aquesta documentació quan aquesta afecta a vivendes son Arquitectes i Arquitectes Tècnics, que estan perfectament qualificats per ajudar-vos i solucionar-vos qualsevol problema.
Per finalitzar, espere de bon gust siga d’utilitat aquest article si haveu rebut o rebreu una carta convidant-vos a regularitzar els vostres béns. Ja sabeu que com a professional col·legiat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics o Enginyers de l’Edificació (CAATVALENCIA), estic a la vostra disposició per realitzar aquesta documentació i tota aquella que siga requerida, sempre al millor preu. Sols degueu cridar per telèfon al 670.029.700 que amb molt de gust sereu atesos.