Resposta a comunicat de Xàtiva Unida sobre abocaments al Castell

48

En resposta al comunicat de Xàtiva Unida de data 17 de febrer de 2020, informar que el abocament al castell a què fa esment el comunicat va ser retirat el passat 29 de gener de 2019. Com a document acreditatiu d’aquest fet, aportem certificat del gestor autoritzat.

Respecte als altres abocaments que es referencien al comunicat, informar que quan aquestos es produeixen en parcel·les de titularitat particular, l’Ajuntament cursa requeriment als propietaris per a que procedisquen a la seua retirada i neteja immediata. Pel que fa al cas dels abocaments detectats als voltants de l’antiga Paperera Sant Jordi, indicar que ja s’han iniciat les gestions amb l’empresa concesionària del servei de neteja per a dur a terme el servei en pròximes dates.

CJX servei compra