L’Ajuntament de la Llosa de Ranes presenta un programa d’ajudes a l’activitat comercial

84

L’ajuntament de la Llosa de Ranes ha publicat les bases i el model per a sol·licitar les ajudes municipals directes a l’activitat comercial minorista del poble. L’objectiu és minimitzar els efectes econòmics negatius que la situació d’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha ocasionat a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat comercial minorista.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes ascendeix a un import total de 50.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.480.24Ajudes autònoms COVID”. La quantitat de l’ajuda podrà variar depenent del nombre de sol·licitants i fins a esgotar el crèdit disponible.

Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:

  • Que l’activitat se situe en el municipi de la Llosa de Ranes, és a dir, que el local on es desenvolupa l’activitat es trobe en el terme de la Llosa de Ranes i en cas d’activitats que s’exerceixen fora de local determinat, que el domicili fiscal del titular de l’activitat estiga en el terme municipal de la Llosa de Ranes.
  • Ser autònom o empresa, en tots dos casos amb menys de 10 treballadors i volum negoci anual o balanç no superior a 2 milions d’euros.
  • Que l’activitat haja sigut objecte de suspensió com a conseqüència de les mesures establides en els articles 9 i 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat per Reial decret 465/2020, de 17 de març.
  • Quan malgrat veure’s afectada l’activitat pel tancament d’establiments no es donen les circumstàncies de l’apartat anterior o, en tot cas, quan la facturació del segon trimestre del any 2020, contemple una reducció d’almenys el 60% en relació amb la facturació efectuada en el mateix període en l’exercici anterior, quan la persona sol.licitant no haguera estat donada d’alta durant tot el segon trimestre de l’any 2019, per acreditar la reducció dels ingresos, la valoració es farà tenint en compte el periode d’activitat.
  • Que la citada suspensió no s’haja compensat mitjançant un increment de la facturació de comerç per internet, la prestació del servei a distància o “en línia” o el lliurament a domicili.
  • Que l’activitat s’haguera iniciat amb anterioritat a l’1 de gener de 2020 segons dades fiscals i de Seguretat Social, sempre que els models d’alta no s’hagen presentat amb posterioritat amb caràcter retroactiu.
  • En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima, cooperativa, comunitat de béns o societat civil. En el cas de cooperatives amb socis cooperativistes en règim d’autònoms que desenvolupen activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos, tindran la condició de beneficiari els socis autònoms i no la cooperativa.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest efecte i disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes (www.lallosaderanes.es) i es realitzarà preferentment per mitjans electrònics. El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al dia 15 de setembre de 2020.

WhatsApp Portal de Xàtiva