Aprovada la convocatòria de les subvencions de les festes de carrer 2024 a Xàtiva

Com a novetat, aquest any es podrà avançar el pagament de la subvenció fins al límit del 70%, i el 30% restant serà abonat una vegada estiga justificada la subvenció

88

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Hui ha sigut publicada al Butlletí Oficial de la Província l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les associacions de festes de carrer de Xàtiva per a l’any 2024. L’import total destinat a aquesta ajuda ascendeix a 20.000 €.

Com a novetat, aquest any es podrà avançar el pagament de la subvenció fins al límit del 70%, i el 30% restant serà abonat una vegada estiga justificada la subvenció.

Aquestes subvencions valoren amb un sistema de baremació aquelles actuacions que potencien els serveis d’interés per a la col·lectivitat i donen suport a les entitats o grups que treballen en l’àmbit festiu; que promocionen l’associacionisme com a element dinamitzador de l’activitat festiva, lúdica i cultural de la ciutadania de Xàtiva; que propicien la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit festiu; i que respecten el medi ambient i l’entorn natural. Amb relació a aquest últim punt, aquest any s’inclou com a novetat un nou barem d’avaluació: es puntuarà amb un màxim de 6 punts (dos per activitat), l’organització d’activitats que fomenten la cura del medi ambient i l’entorn natural de la ciutat, com poden ser la recollida de residus en zones rurals, les campanyes de conscienciació de la cura del medi ambient o tallers de reciclatge.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica (https://xativa.sedelectronica.es) mitjançant procediment «Sol·licitud subvenció Festes de carrer 2024» amb el certificat electrònic de l’associació. El termini de presentació de sol·licituds començarà demà dia 2 de juliol i finalitzarà el 15 de juliol. Cal presentar tota la documentació requerida al punt número quatre de les bases.

L’Ajuntament de Xàtiva publicarà en el tauler d’anuncis i al web municipal, el llistat provisional de les baremacions obtingudes per cadascun dels sol·licitants, disposant de 10 dies naturals per formular les al·legacions que estimen oportunes en relació amb la puntuació obtinguda.

WhatsApp Portal de Xàtiva