Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases per a la concessió d’ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total de l’arrendament i es troben en situació de vulnerabilitat.

Les ajudes, promogudes per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, tenen un import global màxim estimat de 7,5 milions d’euros, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de l’Estat o de la Unió Europea.

La quantia de l’ajuda podrà aconseguir fins al 100% de la renda que conste en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de sis mesos, podent incloure’s com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril.

Aquest programa inclou la concessió d’ajudes per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament, que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del coronavirus.

La situació d’emergència de salut pública ha fet que s’estiguen adoptant diverses mesures urgents de suport a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables.

En aquest sentit, podran beneficiar-se de les ajudes d’aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d’arrendataris d’habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 amb posterioritat al 15 de març de 2020.

Entre els supòsits de vulnerabilitat estan, entre altres, que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTE) o, en cas de ser empresari o empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d’ingressos.

En els casos en què siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapacite, acreditadament, a la persona o al seu cuidador o cuidadora, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de cinc vegades el IPREM.

En la concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat de les persones beneficiàries fins que s’esgote l’import global. En el cas que, en esgotar-se la quantia, existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat, tindran prioritat les dones o persones de major edat.

El termini de presentació de sol·licituds comença aquest dimarts i finalitzarà a les 12 hores del pròxim 30 de juny. Es presentaran seguint el model normalitzat i acompanyat d’una declaració responsable signada per la persona sol·licitant, al costat de la documentació referida.

En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estarà disponible tota la informació i documentació de la convocatòria a partir del dimarts 5 de maig.

WhatsApp Portal de Xàtiva