Es convoca la 22 edició del Premi de Literatura Eròtica «La Vall d’Albaida».

1221

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, amb la col·laboració de la Diputació de València i d’Edicions Bromera convoca la 22 edició del Premi de Literatura Eròtica «La Vall d’Albaida».

«Es tracta de la mostra més interessant existent hui en dia que des d’una entitat com la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida vol acreditar un gènere literari singular, alhora que contribuïm a la promoció de la literatura en la nostra llengua.»

La present edició, que torna a ser de periodicitat anual,  tancarà el termini de presentació d‘originals el dia 25 de juliol i el jurat està constituït per Alfred Aranda d’Edicions Bromera, Enri Mollà representant de la  Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del valencià, Josep Penadés coma a guanyador  da l’última convocatòria, Joan Torró Soriano  nomenat per l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida i el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida o persona en qui delegue, que presidirà el jurat. El  lliurament de la present edició es farà a la tardor.

BASES

  1. Podran optar al Premi de Literatura Eròtica “La Vall d’Albaida”, obres de tema eròtic, originals i inèdites, escrites en valencià, amb una extensió mínima de 50 fulls DIN A-4, mecanografiats a dos espais per una sola cara, de qualsevol gènere narratiu: novel·la, narracions, biografia, etc.
  2. L’import del premi convocat és de 4.000 € i s’entendrà com a pagament dels drets d’autor dels 2.000 primers exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts, l’autor percebrà un 10% sobre el preu de venda al públic, segons contracte amb Edicions Bromera. La dotació del premi estarà subjecta a les retencions fiscals corresponents.
  3. El jurat el formaran Alfred Aranda, Enri Mollà, Josep Penadés, Joan Torró i el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, o persona en qui delegue, que el presidirà.
  4. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera. Així mateix, Edicions Bromera tindrà una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomana el jurat. En cadascun dels exemplars publicats es farà constar el premi obtingut en el concurs i l’organització d’aquest a càrrec de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
  5. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. En cap cas, l’import del premi no serà fraccionat.
  6. El termini de presentació es tancarà el dia 25 de juliol de 2016. Les obres s’hauran de trametre a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, avinguda de Sant Francesc, núm. 8, 46870 d’Ontinyent (telèfons 96 291 15 83 i 647 320 209). Caldrà indicar en el sobre “Per al Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida”.
  7. El premi s’atorgarà al mes d’octubre, en un acte que s’anunciarà oportunament.
  8. Els originals mecanografiats, enquadernats i perfectament llegibles, es presentaran per quintuplicat i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el nom de l’autor, l’adreça i el telèfon. Les obres també podran presentar-se sota pseudònim; en aquest cas, s’hi haurà d’acompanyar amb la plica corresponent.
  9. Els originals no premiats es podran recollir, a partir de 30 dies després del lliurament, a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, dins d’un termini màxim de tres mesos, transcorreguts els quals es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats. La Mancomunitat es compromet a retornar les obres no guanyadores als autors que ho sol·liciten.
  10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segon el seu criteri.

WhatsApp Portal de Xàtiva