El Consell Esportiu Municipal es reconvertirà en un òrgan sectorial de l’Ajuntament de Xàtiva

El canvi permetrà simplificar i agilitzar els tràmits administratius mantenint el mateix sistema de funcionament

52

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El Consell Esportiu Municipal passarà a ser un òrgan sectorial de l’Ajuntament de Xàtiva. Així s’ha decidit en la reunió celebrada aquest dimarts al consistori, en la que ha participat la Junta Rectora de l’organisme.

La Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera requereix, entre d’altres qüestions, l’eliminació de duplicitats administratives i la comprovació de les inversions en un únic àmbit, augmentant l’eficiència en la gestió dels serveis. L’Ajuntament de Xàtiva passarà per tant a assumir els objectius del Consell Esportiu Municipal, desenvolupant les potestats reglamentàries i d’autoorganització.

La causa de la modificació de la forma de gestió directa de l’ens es deu, per tant, a criteris d’agilitat i eficàcia i eliminació de duplicitats administratives en la gestió que no s’ajusta al criteri d’eficàcia i sostenibilitat financera que exigeix la llei, agreujades en els últims anys per la manca de personal i les limitacions imposades per les lleis de pressupostos de l’estat. Molts expedients havien de realitzar-se per part del Consell Esportiu, que elevava la consideració a la Junta rectora per a després ser traslladat a l’Ajuntament, primer a comissió informativa i més tard a plenari per a la seua aprovació. D’aquest fet ja va informar la intervenció municipal en exercicis anteriors, assegurant que provocava majors costos i complicacions de funcionament ordinari per a la prestació d’un servei que pot ser prestat directament per l’Ajuntament, aconseguint una major sostenibilitat financera.

El Consell Esportiu Municipal passarà a ser un consell consultiu sense personalitat pública pròpia que gestionarà i canalitzarà de forma directa les peticions, necessitats i suggeriments amb els grups, associacions esportives i inclús esportistes a nivell individual, mantenint l’objectiu i la vinculació en matèria esportiva, la participació de clubs i d’esportistes, i preservant el consens que ha primat sempre en l’ens durant els seus 30 anys d’existència, en els que ha complit de forma notable el foment dels serveis esportius a Xàtiva.

Segons ha explicat el regidor d’Esports, Pedro Aldavero, «era una proposta dels propis tècnics de l’Ajuntament que ha estat acollida per aquest govern, amb l’aprovació de la Coordinadora i dels representants dels clubs, que han posat en valor que aquesta proposta permetrà enfocar les reunions en temes esportius, deixant a una banda la paperassa».

El servei passarà a formar part de la Regidoria d’Esports, assumint els drets i les obligacions de l’organisme, si bé es mantindran totes les relacions contractuals i el sistema de funcionament del mateix, traslladant per part dels representants totes les propostes en matèria esportiva. Es treballa a més, per part dels clubs i representants, en la redacció d’uns nous estatuts per al funcionament del nou Consell Esportiu Municipal, ajustant-se a la realitat actual i entenent la continuïtat dels estatuts vigents fins ara en tot allò que no siga contradictori a la legislació respecte als consells sectorials.

WhatsApp Portal de Xàtiva