Última hora de la deducció per adquisició de vivenda habitual

Xàtiva, 03/12/2010 – Salva Calvo, arquitecte tècnic

Salva CalvoDonada l’especial transcendència fiscal i social de la deducció per adquisició de la vivenda habitual, hem considerat d’interès comunicar, prèviament a la seva aprovació definitiva, els canvis que es preveuen per l’actual projecte de Llei en aquesta matèria.

Així doncs, cal saber que s’estima que no hi haurà modificacions d’última hora, però no hi ha seguretat al 100% que es pugen produir-se variacions en aquesta norma, al trobar-se en tramitació parlamentaria.

Aleshores, qui mantindrà la deducció actual per adquisició de la vivenda habitual?

• Vivendes adquirides abans de l’1 de Gener de 2011.
• Vivendes en construcció a l’1 de Gener de 2011, sempre que els futurs propietaris hagueren satisfet quantitats amb anterioritat a l’1 de Gener de 2011 i aquestes obres estigen finalitzades abans de l’1 de Gener del 2015. Aleshores, és important dir que totes aquelles persones que hi tinguen el pis actualment en construcció, realitzant pagaments de quantitats al promotor seran incluits en la deducció actual i podran desgravar-se-la durant el pagament de la hipoteca.
• Obres de rehabilitació o ampliació de la vivenda habitual, sempre que els propietaris hagueren satisfet quantitats econòmiques amb anterioritat a l’1 de Gener de 2011 i l’obra estiga finalitzada abans de l’1 de Gener del 2015.
• Realització d’obres e instal•lacions d’adequació de la vivenda habitual de les persones amb discapacitat, sempre que estigen satisfetes quantitats econòmiques amb anterioritat a l’1 de Gener de 2011 i les obres estigen finalitzades abans de l’1 de Gener de 2015.
• Quantitats aportades a conters vivenda en l’exercici 2010, 15% de les quantitats aportades fins l’1 de Gener de 2011.

Aleshores, quines són les avantatges que hi tindran les persones, que hi estigen dins d’aquests grups de desgravació fiscal? Doncs, deducció del 15% de les quantitats aportades en el període que hi estiga pagant l’hipoteca.

Per altra banda, quin és el tractament previst per a les vivendes adquirides a partir de l’1 de Gener de 2011?

1- Contribuents amb una base imposable de salari menor o igual 17.707€. Deducció del 15% de les quantitats aportades en el període de pagament de l’hipoteca.
2- Contribuents amb una base imposable de salari entre 17.707€ i 24.107€ anual. 12.080€ anuals menys el resultat de multiplicar per 1.8875 la diferencia entre la base imposable i 17.070€. Per exemple, si nosaltres tenim una base de 21.000€, el resultat seria:

12.080€-(1.8875(21.000€-17.070€))=4662.125€

Ens podríem desgravar 4.662€ en la renta anual.

3-Aquells que tingen una base imposable siga igual o superior a 24.107€ anuals, no hi tindran dret a la deducció de la vivenda.

Per últim, que hi passarà amb els titulars d’un conter vivenda a l’1 de Gener de 2011? Doncs, a partir de l’1 de Gener de 2011, el tractament fiscal de tots els conters vivenda vigents consistirà en el dret a una desgravació fiscal d’un 15% de desgravació màxima per aportacions fins 9.040€, sempre que la renta del titular siga menor als 17.707€ bruts anuals. Per altra banda, les rentes superiors a 17.707€ la deducció anirà reduint-se fins desaparèixer quan la renta declarada supere els 24.107€.

Puntualitzar, que hi tenen 4 anys per adquirir una vivenda a partir de la data en què va ser obert el conter bancari.

http://salvacalvo.wordpress.com/

Un comentario sobre “Última hora de la deducció per adquisició de vivenda habitual”

Los comentarios están cerrados.