Ontinyent: Les comparses i les mesures front l’actual situació de crisi

mail-2

La crisi econòmica per la qual travessa la nostra societat està present en l’ànim de la
Junta de Govern de la Societat de Festers. Preocupats per la incidència que aquest fet
pot provocar en el normal desenvolupament de la Festa i amb la intenció de facilitar a
tots els festers de la ciutat mecanismes que pugen pal·liar aquesta situació, plantejà una
reunió de treball amb els presidents de les vint-i-quatre comparses de moros i cristians,
en la qual s’exposaren el paquet de mesures econòmiques que venen aplicant-se des de
la Societat de Festers.
La intenció de la Junta de Festers és la de mantenir el nivell de la festa de Moros i
Cristians, procurant abaratir els costos, sense eliminar res substancial de la festa. Per
això és plantejà a tots els presidents de les comparses el següent paquet de mesures:
1. Congelació del cost del carnet de soci. Aquesta mesura ja va estar aprovada
per l’Assemblea General de Socis, en la reunió del mes de gener.
2. Mesures de contenció de les despeses del Mig Any 2009, en totes les
partides. S’han realitzat mes actes i s’han reduït els costos, negociant amb
els proveïdors habituals.
3. Supressió del sopar de gala del dimecres de festes.
4. Celebrar un sopar de germanor festera el 15 d’agost, al qual estaran invitades
totes les comparses.
5. Celebració d’un acte de “festa per a tots”, per substituir el sopar de gala del
dimecres de la setmana de festes.
6. Dotar al carnet de soci de contraprestacions, com descomptes en les compres
en comerços de la localitat i avantatges en accessos a determinats
esdeveniments culturals i d’oci.
7. Contenció de la despesa de la Societat, suprimint totes aquelles partides que
no siguen necessàries per al normal desenvolupament de la Festa.
8. Revisió a la baixa dels contractes amb els proveïdors habituals d’aquesta
Societat.
Amb aquestes mesures es pensa poder mantenir el sentit lúdic i fester de la nostra
població, i al mateix temps s’anima a totes les comparses a treballar en aquesta línea.

Les propostes van estar ben rebudes pels assistents i per la seua banda els presidents de
les comparses van comunicar les mesures que ja estan aplicant en les seues comparses,
com són:
1. Recolzar a la joventut amb mesures reductores de quotes.
2. Plantejar mesures econòmiques estructurals que contemplen aspectes globals de
la comparsa i mesures econòmiques personalitzades, atenent a les peculiaritats
del moment i de cadascun dels components.
3. Plantejar paquets “tot inclòs”, quota més despeses de festes, fomentant
l’augment dels ingressos.
4. Potenciar la creativitat i la imaginació en la confecció de les disfresses dels
alardos, buscant de disfresses “útils” una vegada acabe l’acte. Elegir disfresses
de fàcil confecció que puguen ser confeccionades pels propis festers.
5. Mantenir els pressupostos d’anys anteriors.
També van aportar noves idees com:
1. Possibilitat d’eliminar actes com “les entraetes” del dia de la Publicació
2. Conéixer la situació real de socis de totes les comparses, enviant mensualment a
la Societat el moviment d’altes i baixes.
3. Incloure la possibilitat de compartir seus socials amb les comparses que no ne
tenen, abaratint costos.
4. Plantejar criteris comuns, fonamentalment, en la contractació de serveis de
restauradors i de bandes de música, per als actes de Festes.