La Comissió Electoral de Caixa Ontinyent ploclama les candidatures per al Consell d’Administració i la Comissió de Control

La proclamació podrà ser recorreguda en els pròxims dos dies

En compliment de la legislació, Caixa Ontinyent està procedint a la renovació parcial dels seus òrgans de govern, en un procés en què l’Assemblea General passarà de 72 a 58 consellers en tant el Consell d’Administració passarà de 14 a 10 i la Comissió de Control de 8 a 6.

Un procés en el qual, per primera vegada i com a novetat, la Comissió Electoral ha degut aplicar els nous requisits legals consistents en que, almenys la majoria de membres del Consell i la totalitat dels de Control, han de tindre coneixements i experiència específics per a l’exercici del càrrec, entenent per tals “haver exercit, durant un termini no inferior a cinc anys, funcions d’alta administració, direcció, control o assessorament d’entitats financeres o funcions de semblant responsabilitat en altres entitats públiques o privades de, almenys, anàloga dimensió”.

En sessió celebrada esta vesprada, la Comissió Electoral ha resolt la proclamació de candidatures vàlides per a cobrir les vacants en estos òrgans, apreciant un alt grau de formació, d’experiència i de professionalitat en tots els candidats, amb perfils mereixedors de formar part del Consell d’Administració i de la Comissió de Control. No obstant això, la Comissió Electoral ha degut adoptar els seus acords amb l’obligada aplicació estricta de la nova legislació, realment exigent quant als requisits d’experiència per a accedir als càrrecs.

D’entre les candidatures presentades, la Comissió ha acordat proclamar com a vàlides les següents:

– Dos en representació dels Impositors, encapçalades respectivament per D. Vicente Gil Montés i D. Joaquín Torrejón Velardiez.

– Una en representació d’altres entitats Representatives d’Interessos Col·lectius, encapçalada per D. Juan Luis Gandia Cabedo.

– Una en representació dels Empleats, encapçalada per D. Francesc Tortosa Llin.

La proclamació efectuada, que ja ha sigut comunicada als candidats presentats, podrà ser recorreguda en segona i definitiva instància, en els pròxims dos dies, davant de la Comissió Delegada de l’Assemblea General, qui resoldria dijous que ve. Per tant, les candidatures seran definitives a partir d’aleshores, i serà en l’Assemblea General, el pròxim dia 29, quan es proclamen els nous membres del Consell i de la Comissió de Control, bé directament en els casos en què només hi haja una candidatura, o bé, per mitjà d’eleccions en aquells en què hi haja més d’una. En el cas que no haguera candidatura per a algun dels llocs, este quedarà vacant.