Finalitza el termini per tal de sol.licitar l’accés als horts socials

Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de 4 anys sense possibilitat de pròrroga

Ahir va finalitzar el termini per tal de sol.licitar l’accès als horts socials que ha posat en marxa l’Ajuntament de Xàtiva. El Consistori cedirà temporalment sòl municipal per al conreu de productes agrícoles encaminats a l’autoconsum mitjançant l’aprovació del reglament municipal regulador de l’ús d’horts socials.

Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de 4 anys sense possibilitat de pròrroga. Finalitzat aquest període, caldrà acudir a un nou sorteig. En el cas que un hort quede sense treballar més de 6 mesos per la persona adjudicatària, sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l’Ajuntament de Xàtiva, aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol administratiu, segons preveu aquest reglament. En el cas que una persona aturada deixe de ser-ho durant el període d’adjudicació, podrà esgotar el termini d’ús de la parcel·la d’hort.

Les persones adjudicatàries de les parcel·les d’horts quedaran obligades a satisfer la taxa establerta per les Ordenances fiscals i reguladores dels preus públics en concepte d’utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència. La manca de pagament de l’esmentada taxa dins el termini establert per a la seva realització facultarà a l’Ajuntament per a la seva exigibilitat per la via de constrenyiment, de conformitat amb la Llei general tributària i la demés normativa de desenvolupament, sense perjudici de la potestat de revocació de la llicència que té l’Ajuntament.

L’Ajuntament repercutirà simultàniament amb aquesta taxa, la resta de conceptes als que ha de fer front l’adjudicatari. Les persones usuàries de l’horta hauran de dipositar una fiança de 50 euros, que hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l’adjudicació de la llicència. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i es retornarà a la finalització del termini de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la d’horta.