El BLOC d’Alzira aposta per uns mitjans de comunicació sense fronteres

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya.
Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.
L’any 2001 l’Estat espanyol ratificà la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:
“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima.
Per això hem presentat una moció per a que l’Ajuntament d’Alzira done suport a la proposició de llei que va a presentar la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió sense Fronteres” per a que el Govern Central de l’Estat Espanyol garantitze la reciprocitat de recepció de totes les televisions autonòmiques en tot el territori de l’Estat, davant les Corts espanyoles, amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.