El BLOC presentarà dues mocions en el ple de demà divendres

En una demana l’anulació del procés judicial a Miguel Hernández, i en l’altra, que s’inste a la Generalitat a la creació d’una llei de comarcalització

El grup municipal del BLOC a l’ajuntament de Xàtiva comunica que presentarà aquest divendres dues mocions davant el ple. La primera recull la iniciativa aprovada per unanimitat en la Diputació d’Alacant que, aprofitant la celebració del centenari de Miguel Hernández en 2010, va sol·licitar l’anul·lació de la condemna del poeta oriolà i la revisió del procés pseudojudicial del que va ser objecte. Per a Joanjo Garcia Terol, secretari local del BLOC i regidor a l’ajuntament, “cal reivindicar amb força l’anul·lació d’un procés judicial arbitrari i il·legítim, que va acabar amb la vida de Miguel Hernández en la presó d’Alacant, i impulsar la reparació democràtica de la memòria del poeta, tal i com des de fa temps venen reclamant entitats cíviques i els seus familiars. Creiem que és el mínim que podem fer per reparar democràticament la memòria del poeta.” Garcia Terol espera que tots els grups de l’ajuntament recolzen la iniciativa que va tindre el suport del PP i el PSOE en la Diputació d’Alacant.

En l’altra moció es demana a la Generalitat Valenciana que desenvolupe l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia en el que es proposa la creació d’una llei de comarcalització, i també insta les Corts Valencianes que creen una comissió per a l’estudi de l’organització comarcal i elaboren un projecte de llei de comarcalització que siga discutit i aprovat pel Parlament Valencià. Per a Garcia Terol, “la comarcalització del nostre país és una de les assignatures pendents que té la nostra autonomia, que no arribarà a reflectir l’estructura històrica, social i econòmica de les nostres terres fins que s’elabore aquesta llei. Des del BLOC creiem que s’ha de superar la divisió provincial heretada de l’estat centralista i aproximar l’administració a la ciutadania amb una organització comarcal que s’aproxime més a la realitat del nostre país.”

Mocions
JOAN JOSEP GARCIA TEROL, regidor del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ a l’Ajuntament de Xàtiva, presenta per a la seua inclusió i debat en el Ple la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’article 46 de l’Estatut d’Autonomia valencià de l’any 1982 preveia que “una llei de les Corts Valencianes…. determinarà la divisió comarcal, després de ser consultades les corporacions locals afectades”.

Van passar vint-i-sis anys des de l’aprovació d’aquesta norma bàsica i la llei a què fa referència encara no ha arribat al Parlament Valencià. En la reforma de l’estatut de l’any 2006 es continua proposant una llei de comarcalizació en l’article 65:
“1. Una llei de Les Corts, en el marc de la legislació de l’Estat, que haurà de ser aprovada per majoria de dos terços, podrà determinar la divisió comarcal, després de ser consultades les entitats locals afectades.
2. Les Comarques són circumscripcions administratives de la Generalitat i Entitats Locals determinades per l’agrupació de municipis per a la prestació de servicis i gestió d’afers comuns.
3. Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per Llei de Les Corts aprovada també per majoria de dos terços, després de ser consultades les entitats locals afectades.”

La comarca és, després del municipi, l’espai amb què més fàcilment s’identifiquen els ciutadans i les ciutadanes del nostre país. La divisió comarcal és assumida pels valencians i les valencianes, que coneixen perfectament la comarca a la qual pertanyen i són conscients dels lligams econòmics, administratius, geogràfics i culturals que mantenen amb les valencianes i valencians que viuen en altres poblacions d’eixe mateix espai.

L’estructuració comarcal del territori valencià ha sigut estudiada per historiadors, geògrafs i erudits com Mateu i Llopis, Beüt i Belenguer, Roselló Verger, Joan Soler, Pérez Puchal…. que n’han dissenyat diverses propostes.

Posseïm, doncs, el marc estatutari que legalitza la divisió comarcal, la reflexió científica que la justifica i la predisposició de les ciutadanes i dels ciutadans que hi viuen que la fan viable. Queda només, per tant, la voluntat política de fer-la realitat.

Per tot això presentem la següent proposta d’

ACORD

1.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva demana a les Corts que insten al Govern de la Generalitat Valenciana que desenvolupe l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia valencià.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva demana a les Corts Valencianes que cree una comissió per a l’estudi de l’organització comarcal i elabore un projecte de llei de comarcalització que siga discutit i aprovat pel Parlament Valencià.

3.- Traslladar aquest acord a la Mesa i a tots els grups polítics de les Corts Valencianes.

Xàtiva, 4 de desembre de 2009

Signat: Joan Josep Garcia Terol

JOAN JOSEP GARCIA TEROL regidor del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, per a la seua discussió i aprovació, la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El BLOC valora de forma molt positiva la moció aprovada conjuntament en la Diputació d’Alacant, per mitjà de la qual se sol·licita l’anul·lació de la condemna del poeta oriolà Miguel Hernández i la revisió del procés pseudojudicial de què va ser objecte. Des de el BLOC, considerem que la nostra corporació municipal s’ha de sumar a esta iniciativa de manera unànime, perquè compta amb el suport de tots els demòcrates.
Per al BLOC, hem d’aprofitar el 2010, any hernandià que recorda el centenari del naixement del poeta oriolà, per a aprofundir en el coneixement de la seua obra per part de la societat valenciana, així com reivindicar el llegat literari d’un dels nostres representants més universal. Així mateix, cal reivindicar amb força l’anul·lació d’un procés judicial arbitrari i il·legítim, que provocà el final de la vida de Miguel Hernández en la presó d’Alacant, i impulsar la reparació democràtica de la memòria del poeta, tal i com des de fa temps reclamen tant entitats cíviques, com els seus familiars, que tenen la potestat legítima de sol·licitar la revisió del procés i als quals hem de fer costat des de les institucions democràtiques .
El conjunt de les institucions valencianes han de contribuir a reparar la memòria de les persones que van ser objecte d’actuacions al marge de la decència, de l’equitat i del més mínim respecte per la legalitat. És per això que, el BLOC, a l’igual que hem realitzat la campanya per recuperar la memòria de Miquel Grau, creiem també necessari posar-nos al costat de qualsevol iniciativa que inste a deixar sense valor jurídic la sentència condemnatòria al poeta oriolà, o pose en valor el reconeixement de la seua persona i la seua obra.

Per tot allò exposat, el Grup Municipal del BLOC de l’Ajuntament de Xàtiva, proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD:

PRIMER.- Mostrar el suport de la corporació municipal a qualsevol iniciativa que s’impulse per anular el procés judicial i posterior comdemna del poeta valencià Miguel Hernández.

SEGON.- Instar a les Corts Valencianes, com a màxima expressió del Poble Valencià, a aprovar una moció institucional en el mateix sentit.