Barxeta: El BLOC continua endavant

ELS AFECTATS SÓN ASSESSORATS.

Dimarts a les 19 hores i convocada pel grup municipal del Bloc de Barxeta, es va celebrar una nova reunió informativa en les dependències de la Casa de Cultura de Barxeta per a tots els afectats de les presumptes irregularitats comeses durant la primera prova del procés de selecció del taller d’ocupació “La Mallà II” de Barxeta.

Una trentena d’afectats han assistit a la reunió que, coordinada pels tres regidors nacionalistes, els allí presents han sigut informats de primera mà per un advocat de les mesures legals que tenen a l’abast i de les novetats hagudes des de la darrera reunió informativa celebrada una setmana abans. A hores d’ara ningun afectat ha rebut contestació a les reclamacions que per escrit van enregistrar a les oficines del Servef i de la Mancomunitat a Xàtiva durant la setmana passada, el silenci ha sigut tota la resposta.

S’ha informat als allí presents del termini per a reclamar les llistes provisionals (fins el dijous 19) i se’ls ha lliurat així mateix, un model de reclamació elaborat pels servissis jurídics. També han estat informats dels sengles escrits enviats a la Secretaria Autonòmica d’Ocupació i a la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, dependents de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, en els quals sol·licitaven la paralització cautelar de tot el procés de selecció.

El Bloc de Barxeta ha delegat la gestió d’aquest embolic en mans dels seus servissis jurídics i ha informat a l’Executiva Nacional del Bloc, de tot el que rodeja aquesta presumpta trama de tràfic d’influències i favoritisme, entre els funcionaris de l’ens comarcal i els dirigents polítics de l’Ajuntament de Barxeta.

Així mateix, el Bloc de Barxeta és reserva el seu dret de rèplica quan crega convenient, a les declaracions efectuades per EU de Barxeta en diferents mitjans comarcals.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA COTERA- LA CANAL
SERVEF
GRUP MIXTE DE TREBALL
TALLER D’OCUPACIÓ LA MALLÀ II DE BARXETA EXPEDIENT FOTAE/2009/16746

En/Na_________________________________, amb DNI nº_______________, domicili en _____________Carrer ______________________, i telèfon____________, he participat en les proves destinades a seleccionar les persones amb perfil adient per a ser alumnes del taller d’ ocupació abans indicat. Considerant que les proves de selecció no han estat realitzades de forma objectiva, i respectant la necessària igualtat d’ oportunitats entre els participants, front al resultat de les mateixes es presenta aquesta

RECLAMACIÓ

PRIMER.- Les irregularitats més evidents es varen produir a la prova acreditativa de Coneixements Generals Bàsics, que va a ser celebrada el passat dilluns 2 de novembre de 2009 a les dependències de la Casa de Cultura de Barxeta.

1.- El president del grup de treball, NO estava present en la realització de la prova la qual únicament estigué vigilada per Na Carmina Marin, la qual cosa era evidentment insuficient per al nombre d’ alumnes participants.

2.- NO es va demanar als examinands ni DNI ni qualsevol altre document acreditatiu (passaport o carnet de conduir) a l’entrada de la prova, amb aquesta falta de mínima de precaució no es pot assegurar que les persones que efectivament contesten l’ examen foren les seleccionades permetent-se de forma evident i sense cap control lla comissió de fraus .

3.- Com no hi havia suficient espai, és fan fer varis torns entre els aspirants. No es va complir el principi d’igualtat d’oportunitats. Algunes de les persones que participaren a les proves del darrer torn ja coneixien l’ examen de forma prèvia al moment en que inicia la prova al haver segut facilitat per les persones que s’ examinaren les primeres.

4.- Les cadires de l’examen estaven molt pròximes les unes a les altres i es podia copiar fàcilment.

5.- Com que no hi havia suficients full de l’examen, van tenir que fer més fotocòpies en l’exterior del lloc on es celebrava la prova. en aquesta operació en que les preguntes no estigueren adientment custodiades per l’ única representant del Grup Mixt a la prova, es pogueren produir filtracions de les preguntes a les persones encara no examinades.

Resulta evident que el resultat de la prova celebrada en aquestes precàries condicions no resulta en absolut demostrativa dels coneixements de cadascun de les persones aspirants en conseqüència no s’ ha acreditat que les persones escollides eren les que tenien més mèrits o aptituds d’ acord amb les bases aprovades.

SEGON.- En la correcció de l’ examen també semblen haver ocorregudes diferents irregularitats així:

Apareixen exàmens on no hi ha cap anotació, semblant que els mateixos estan en realitat sense corregir.
Preguntes contestades de forma idèntica per part de varis opositors, són puntuades de forma diferent.
Opositors que al·leguen tenir el mateix examen, per quant havien preparat les preguntes de forma conjunta, uns han superat la prova i altres no.

TERCER.- Conseqüència de totes les anteriors irregularitats la prova ha tingut uns resultats que resultarien impossibles per quant persones sense cap tipus de qualificació i amb un coneixement precari del llenguatge han obtés una puntuació millor que la d’ altres persones amb una cultura general i formació mitjanes. Les persones seleccionades no son les que tenen condicions més adients per a participar en el taller d’ acord amb les bases aprovades.

QUART.- Tenim constància que el president del Grup de Treball-Mixt D. Juan Schwab, va “passar” l’examen a un càrrec polític de Barxeta, dies abans de la data de realització de l’examen perquè “el traduïra del castellà al valencià”.

Les proves han estat superades per nombroses persones ideològicament “pròximes” al partit que governa Barxeta, EUPV, així com d’altres pròximes al PP, partit que dona el seu suport a EUPV a l’Ajuntament de Barxeta.

Podria pensar-se que de forma voluntària o casual l’ examen haguera arribat a mans de aspirants relacionats amb l’ equip de govern municipal, les quals haurien participat en avantatge evident a les proves de coneixements general.

En conseqüència

SOL·LICITE AL GRUP MIXT que anul·le les proves, i que torne a realitzar les mateixes de forma que es garanteixca la objectivitat en la selecció dels aspirants sense provocar desigualtat o tractaments de favor.

El moment socio-econòmic fa molt important per a mi aconseguir un lloc al taller indicat. Hem sent discriminat i humil·liat per les Administracions publiques organitzadores del taller, i anuncie que es cas de no ser atesa aquesta justa sol·licitut, exercitarem les accions legals necessàries per a restablir la legalitat conculcada, i el meu dret a participar en condicions de igualtat i legalitat en la formació i ocupació finançades amb recursos públics.

Barxeta, a 18 de novembre de 2009