Xàtiva paga 317.000 euros de factures de l’anterior legislatura

343

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Tots els grups polítics acorden pagar les factures de 2014 i 2015 que es van quedar sense pressupost davant les amenaces dels proveïdors d’acudir a la via judicial

La Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat una relació de factures pendents procedents de l’exercici 2014 i 2015 que van quedar pendents de pagament per no existir pressupost disponible en exercicis anteriors. La mesura ha comptat amb el vot favorable de tots els grups de l’equip de govern i del PP (que governava llavors) i l’abstenció de Ciutadans, nou en aquesta legislatura.

La major part pertanyen a l’empresa EGEVASA, que arrossega un deute considerable a causa dels consums extraordinaris d’aigua potable procedent del dipòsit del camí de la Bola i que es van produir entre març de 2014 i setembre de 2015 fins a la posada en marxa de les bombes que impulsen l’aigua del canal de Bellús des de la Font de 25 Dolls. L’empresa ha demostrat una considerable capacitat d’aguant amb aquestes factures, però va amenaçar recentment amb tallar el subministrament, el que ha precipitat el pagament de les factures pendents. Es comptabilitza un total de 212.775€ pendents de pagament a aquesta empresa.

Sorprenen alguns imports per ser de consums habituals de l’Ajuntament, com el Cànon Anual de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que reclama el pagament de 2014 per 44.368 euros o el control de plagues per 23.590 euros.

Altres factures corresponen a una reparació d’urgència produïda per un considerable rebentada a la xarxa d’aigua potable del carrer Dr Sumsi en el nadal de 2013, material de lampisteria o diferents factures de genotipat d’ADN caní.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, explica el pagament davant les amenaces de diversos proveïdors d’acudir a la reclamació judicial, pretensió que tenen d’avantmà guanyada, ja que els tècnics municipals avalen els subministraments i les quantitats meritades. Així, el govern municipal es troba davant d’una sèrie de factures que no han seguit el tràmit administratiu legal i sobre les quals la intervenció municipal ha decidit emetre informe desfavorable, però en canvi estan acreditades pels tècnics que verifiquen la realitat, quantitat i preu dels diferents subministraments. Per a més confusió es tracta de factures de l’època de PP.

La solució ha estat elaborar cert consens entre tots els grups polítics i assumir entre tots la responsabilitat amb el vot favorable.

L’Ajuntament va decidir demanar informe jurídic al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana que al juliol d’aquest any va evacuar informe favorable al pagament de les factures ja que no estima que procedisca la «revisió d’ofici de les factures que s’hauria realitzat sense consignació pressupostària». El procés de reconeixement extrajudicial va ser una constant en els anys de govern anteriors, on era habitual dues o tres vegades a l’any i es va arribar a aprovar un reconeixement extrajudicial de factures de 4 milions d’euros, per reconèixer les 1.200 factures sense pressupost que es van acollir al Pla Montoro en 2012.

WhatsApp Portal de Xàtiva