Xàtiva llança ajudes al lloguer de locals per a associacions juvenils amb projectes d’oci educatiu

La quantia de les ajudes municipals per a col·lectius de joves creix un 67%

97

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils de Xàtiva per al present any 2022. L’objectiu és fomentar l’associacionisme juvenil i els programes i projectes que es realitzen des de les associacions juvenils per tal de fomentar l’oci educatiu en el temps lliure.

Enguany els recursos econòmics per a aquesta finalitat augmenten un 67%, passant de 6.000 a 10.000 euros, i la principal novetat radica en que es podran sol·licitar dues modalitats. D’una banda, la Modalitat A està destinada a projectes que fomenten la realització d’activitats d’oci educatiu en el temps lliure per a la joventut; i d’altra una Modalitat B que estarà destinada a sol·licituds d’ajudes al lloguer per a la seu d’associacions sempre i quan aquestes realitzen projectes d’oci educatiu, havent de presentar contracte de lloguer.

Podran optar a aquestes subvencions les associacions juvenils de Xàtiva que figuren inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. Cada associació podrà optar a la modalitat A o a les modalitats A i B de forma simultània, sempre i quan complisquen els requisits. Per a la Modalitat A les associacions podran presentar sol·licituds sempre i quan les activitats no tinguen finalitats lucratives o es reinvertisquen en la pròpia associació, l’àmbit d’actuació siga local o d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, les activitats estiguen obertes al públic i s’acompanyen els documents necessaris. D’altra banda, les associacions que també opten a la modalitat B hauran de realitzar projectes que fomenten la realització d’activitats d’oci educatiu en el temps lliure per a la joventut i disposar d’un contracte de lloguer de la seua associació des del 16 de novembre de 2021 fins almenys el 16 d’octubre de 2022.

Les entitats sol·licitants hauran d’estar legalment constituïdes, inscrites en el registre municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva, tenir el seu domicili social i fiscal en Xàtiva, no estar en situació de prohibició per a poder ser beneficiari, estar al corrent de les obligacions tributàries, haver justificat les subvencions atorgades anteriorment, no tindre cap sanció administrativa, no tindre ànim de lucre i acompanyar els documents que se sol·liciten.

Les sol·licituds s’hauran de realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, mitjançant el tràmit corresponent. Les bases corresponents es podran trobar tant a la web municipal com a la seu electrònica.

WhatsApp Portal de Xàtiva