EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La  pobresa energètica és la incapacitat d’una  llar per satisfer una quantitat mínima de serveis de l’energia per a les seues necessitats bàsiques, com mantindre l’habitatge en unes condicions de climatització adequades per a la salut (18 a 21ºC en hivern i 25ºC en estiu, segons els criteris de l’Organització Mundial de la Salut). Aproximadament, uns 4,5 milions de persones podrien estar en risc de pobresa energètica a l’estat espanyol. La  pobresa  energètica afecta la salut, el desenvolupament acadèmic dels menors, disminueix els contactes socials, dificulta la cerca d’ocupació i obliga les famílies a entrar en la disjuntiva de triar entre alimentació o calefacció. Haver de fer front al pagament de subministres energètics pot significar disminuir la despesa en alimentació.

Per fer front a aquesta situació, Creu Roja Espanyola desenvolupa diversos programes d’emergència social que s’adrecen a la cobertura de les necessitats bàsiques i al recolzament de les famílies per afrontar les situacions més greus a les que es veuen sotmeses.  A la nostra ciutat, 152 famílies (amb total de 612 membres, 173 dels quals són infants) són ateses per Creu Roja Xàtiva per estar patint una situació d’extrema vulnerabilitat social. Aquestes famílies reben aliments de fons de la UE i donacions d’altres tipus per part de Creu Roja i l’Ajuntament.

Baix el lema “Comprometidos con las personas y el medio ambiente”, Creu Roja Xàtiva i la Regidoria de Medi Ambient pretenen recolzar 16 families xativines (amb un total de 54 membres, 37 dels quals són menors). Totes elles tenen una renda mitjana d’ingressos de 300€ mensuals, tenen menors a càrrec i formen part de la llista de beneficiaris d’aliments de la UE.  Quatre d’aquestes famílies viuen en infrahabitatges i el 53% han de triar entre engegar la calefacció i menjar.

Les famílies beneficiàries del projecte rebran formació per aprendre a reduir la despesa energètica i un kit d’estalvi energètic consistent en diversos materials que faciliten l’estalvi al domicili com: bombetes led de baix consum, borlets per l’aïllament de finestres i portes, regletes per a connexions elèctriques segures o escuma de poliuretà que facilita l’aïllament de corrents exterior a l’habitatge.

Tot i que les ajudes van destinades a unes famílies en concret, la regidoria de Medi Ambient ha obert la xerrada-taller a tots els ciutadans i ciutadanes que  vulguen aprendre què fer per reduir la seua despesa energètica. Segons la regidora Pilar Gimeno “tot i que hi ha sectors socials que tenen més dificultats per fer front a la despesa energètica, el tema de l’estalvi energètic és un assumpte que ens afecta a totes i tots. Aquesta xerrada-taller és una molt bona oportunitat per a totes aquelles i aquells que vulguen optimitzar l’ús de l’energia i reduir el seu consum energètic i, en conseqüència, la seua factura.”

La xerrada-taller tindrà lloc el proper dimarts dia 12 a les 18:00h a la Casa de la Cultura.

Xàtiva y Cruz Roja contra la pobreza energética
16 familias setabenses serán beneficiarias directas de este proyecto de ahorro energético en el hogar

Esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Xàtiva y la entidad Cruz Roja, mediante el que la Concejalía de Medio Ambiente se compromete a ejecutar una partida del proyecto contra la pobreza energética que, con la llamada «Comprometidos con las personas y el medio ambiente», ha lanzado la organización.

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar para satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud). Aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética en España. La pobreza energética afecta a la salud, al desarrollo académico de los menores, disminuye los contactos sociales, dificulta la búsqueda de empleo y obliga a las familias a entrar en la disyuntiva de elegir entre alimentación o calefacción. Tener que hacer frente al pago de suministros energéticos puede significar disminuir el gasto en alimentación.

Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja Española desarrolla diversos programas de emergencia social que se dirigen a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo de las familias para afrontar las situaciones más graves a las que se ven sometidas. En nuestra ciudad, 152 familias (con total de 612 miembros, 173 de los cuales son niños) son atendidas por Cruz Roja Xàtiva por estar sufriendo una situación de extrema vulnerabilidad social. Estas familias reciben alimentos de fondos de la UE y donaciones de otros tipos por parte de Cruz Roja y el Ayuntamiento.

Bajo el lema «Comprometidos con las personas y el medio ambiente», Cruz Roja Xàtiva y la Concejalía de Medio Ambiente pretenden apoyar 16 familias setabenses (con un total de 54 miembros, 37 de los cuales son menores). Todas ellas tienen una renta media de ingresos de 300€ mensuales, tienen menores a cargo y forman parte de la lista de beneficiarios de alimentos de la UE. Cuatro de estas familias viven en infraviviendas y el 53% tienen que elegir entre encender la calefacción y comida.

Las familias beneficiarias del proyecto recibirán formación para aprender a reducir el gasto energético y un kit de ahorro energético consistente en diversos materiales que facilitan el ahorro en el domicilio como: bombillas led de bajo consumo, burletes para el aislamiento de ventanas y puertas, regletas para conexiones eléctricas seguras o espuma de poliuretano que facilita el aislamiento de corrientes exterior a la vivienda.

Aunque las ayudas van destinadas a unas familias en concreto, la concejalía de Medio Ambiente ha abierto la charla-taller a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran aprender qué hacer para reducir su gasto energético. Según la concejala Pilar Gimeno, «aunque hay sectores sociales que tienen más dificultades para hacer frente al gasto energético, el tema del ahorro energético es un asunto que nos afecta a todas y todos. Esta charla-taller es una muy buena oportunidad para todas aquellas y aquellos que quieran optimizar el uso de la energía y reducir su consumo energético y, en consecuencia, su factura.»

La charla-taller tendrá lugar el próximo martes día 12 a las 18:00h en la Casa de la Cultura.

     

WhatsApp Portal de Xàtiva