Xàtiva convoca el Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost 2022

El primer premi està dotat amb 5.000€ i el segon, amb 3.000€

286

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Es convoca el present premi, patrocinat per l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb les següents BASES:

PRIMERA. Poden participar tots aquells artistes majors de 18 anys, residents en l’Estat espanyol, que ho desitgen.

SEGONA. El concurs està obert a qualsevol temàtica, tècnica i estil. Els autors hauran d’especificar amb precisió la o les tècniques emprades en la realització de les seues obres. No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l’obra podrà ser ofensiu, en el més ampli sentit. De fet, l’organització es reserva el dret a no admetre les candidatures que, segons el seu criteri, no compleixin amb les condicions tècniques,artístiques i/o legals exigides pel certamen, o que fereixin la sensibilitat de les  persones, incitant a conductes violentes, discriminatòries o contràries als usos socials.

TERCERA. Les dimensions mínimes del suport on es plasme l’obra, són 81x60cm i les màximes de 180x180cm.

QUARTA. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres, de les que el jurat només podrà seleccionar una, sense emmarcar, no s’admetran obres protegides per un vidre, però si podran estar protegides per un llistó que no supere els 2cm d’amplària. Les obres hauran de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs nacional o internacional.

CINQUENA. La data límit d’inscripció al concurs serà el 12 de juliol de 2022. Els participants hauran de realitzar la inscripció online a través de MundoArti per mitjà del següent enllaç www.mundoarti.com, dins de l’apartat concursos, categoria: pintura.

SISENA. La fotografia de l’obra presentada estarà degudament retallada (és a dir, sense que aparega el marc, cavallet, etc.) en format JPG de màxim 5MB.

SETENA. El jurat realitzarà una selecció de 25 obres que es comunicarà el 22 de juliol de 2022 als interessats. Únicament les obres seleccionades hauran de ser enviades personalment o remeses per agència de transports abans del dia 10 d’agost del 2022, degudament identificades a:

AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
C/ Montcada, 7 – 46800 XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04 correu electrònic: casacultura@ayto-xativa.es

S’acompanyarà amb un sobre incloent les següents dades de l’autor: nom i cognoms, fotocòpia del DNI, domicili, codi postal i població, telèfons de contacte, correu electrònic i currículum, així com el preu estimat de l’obra o obres presentades, títol, tècnica, mesures i any de realització. Les obres es presentaran sense signar. En el cas d’estar signades la signatura haurà d’estar oculta, figurant en el revers del quadre, el títol o lema que la identifique.

NOVENA. D’entre les obres seleccionades, s’establirà un primer premi en metàl·lic, de 5.000€ a la millor obra i un segon premi de 3.000 € a criteri del jurat, aquest import està subjecte a les normatives fiscals vigents. Les obres premiades passaràn a ser propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.
Seran per compte dels premiats tots els impostos que graven la percepció dels premis.

DESENA. Els participants seleccionats autoritzen la citació dels seus noms, així com la reproducció fotogràfica de les seues obres seleccionades per al material de promoció i difusió relatiu al concurs en qualsevol mitjà i així mateix per a l’edició del catàleg que s’editarà amb la fi exclusiva de promocionar als artistes seleccionats i sense ànim de lucre, per la qual cosa no generarà cap retribució per drets d’autor. El catàleg recollirà la totalitat d’obres seleccionades.

ONZENA. El premi serà lliurat el dia 15 d’agost de 2022, a les 12.00h. en l’acte públic d’inauguració de l’exposició de les obres seleccionades i de les premiades.

DOTZENA. El jurat serà designat per la Comissió Informativa de la Regidoria de Fira i estarà format per quatre membres de reconegut prestigi en el món artístic i de l’àmbit de la cultura, un representant de l’Ajuntament

Salomé Cuesta
Vicerectora d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat,Universitat Politècnica de València
Jorge López
Director Galería Jorge López, València
María Tinoco
Tasadora y experta en Mercado del arte. Comisaria
Sara Vilar
Professora Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València

El jurat serà presidit pel Sr. Alcalde o persona en qui delegue, actuant com a secretari un funcionari del departament corresponent.
Aquest jurat serà designat per la Comissió Informativa de la Regidoria de Fira.

TRETZENA. El període d’exposició de les obres seleccionades serà del 15 d’agost al 18 de setembre de 2022, a la Sala d’Exposicions de les Columnes de la Casa de Cultura de Xàtiva.

CATORZENA. Les despeses de transport, per enviar o recollir les obres, són a càrrec dels participants

QUINZENA. L’Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les pèrdues o desperfectes de les obres durant el transport.
Es prendran màximes precaucions de custòdia en el maneig de les obres rebudes. Les institucions convocants declinen qualsevol responsabilitat per danys totals o parcials que pogueren patir les obres el trasllat i desembalatge, així com els que es pogueren produir durant el període del premi, excepte les cobertures establides en la pòlissa d’assegurances que se subscriga.

SETZENA. Les obres seleccionades podran ser retirades del 19 de setembre al 8 d’octubre de 2022. Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les obres en cap concepte i, de les no retirades, podrà disposar lliurement en la forma que considere oportuna.

DISSETENA. Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents Bases, o que no estigués prevista, serà resolta pel jurat. El seu pronunciament serà inapel·lable.

DISPOSICIÓ FINAL. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases, així com les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

WhatsApp Portal de Xàtiva