Xàtiva aprova les bases d’una borsa de treball per al lloc d’intendent principal de policia local

492

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament cobreix dues places d’administratiu provinents de les noves borses de treball municipal.

La junta de govern de l’Ajuntament de Xàtiva, celebrada aquest matí, ha aprovat diversos processos públics per a la cobertura de llocs de treball a la Casa de la Ciutat. Concretament, hui s’han aprovat les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió del lloc d’intendent principal de la Policia Local. A més a més, la junta de govern ha procedit al nomenament de dos funcionaris interins que ocuparan places vacants d’administratiu per a l’Oficina Xàtiva Informa (OXI) i d’un treballador subaltern. Aquestos llocs s’han proveït mitjançant les borses de treball municipal recentment creades.

Tots aquestos processos de selecció d’ocupació pública s’han dut a terme respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Per a l’elaboració de les bases de la borsa de treball per a la plaça d’intendent principal de la Policia Local, s’ha comptat amb la col·laboració de la direcció general de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, organisme depenent de presidència de la Generalitat Valenciana.

La plaça d’Intendent Principal de Policia Local, que es troba actualment vacant, va ser publicada en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament. El procediment que se seguirà per a la cobertura d’aquest lloc és el de nomenament provisional per millora d’ocupació.

Les bases han estat elaborades atenent a una relació de disposicions normatives de referència, entre les que destaquen l’Ordre d’1 de juny de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’aproven les bases i criteris uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de les policies locals i l’Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques per la qual s’aprova el barem general per a la valoració dels mèrits en els concurs-oposició convocats per a la selecció dels membres dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.

Els aspirants hauran de complir una sèrie de requisits com estar en possessió d’una llicenciatura universitària, ser funcionari de carrera, amb la categoria professional mínima d’intendent en qualsevol cos de la policia local de la Comunitat Valenciana o estar en possessió del certificat de coneixements en valencià de grau mitjà, entre d’altres.

El tribunal de valoració estarà compost per un funcionari de carrera que actuarà com a president, pel secretari de l’Ajuntament, per tres funcionaris de carrera pertanyents a Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, amb igual o superior classificació professional del lloc d’Intendent Principal, un d’ells designat per la direcció general de Seguretat i els altres dos per alcaldia i per dos funcionaris de carrera de l’Ajuntament de Xàtiva, amb igual o superior classificació professional.

WhatsApp Portal de Xàtiva