Presentació de la nova ordenança de residus i neteja viària de Xàtiva

Tindrà lloc el proper dilluns 8 de novembre a les 19 hores a la Casa de Cultura de la ciutat

171

Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

Vivim en un planeta finit on cada vegada queda més patent la necessitat de minimitzar l’ús de recursos, reduir el volum de residus generats, i tendir cap a models de consum i relació que s’apropen més a les interaccions que s’estableixen als ecosistemes naturals.

El nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA 2019-2022) insta a les entitats locals a assolir, per a l’any 2022, uns rendiments de recollida separada del 67% de la totalitat de residus domèstics produïts; la recollida separada del 50% dels bioresidus generats; i la limitació de depòsit en abocador al 30% dels residus domèstics generats.

Per tal d’adaptar-se als nous requeriments, el juny de 2020, l’Ajuntament de Xàtiva va elaborar i aprovar el seu Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Accions com la implantació de la recollida de la fracció orgànica, la implantació de la recollida separada de les diferents fraccions de residus en esdeveniments socioculturals i esportius públics i l’elaboració prèvia d’un pla per a la prevenció i correcta gestió dels residus que es generen, l’habilitació d’un canal de recollida específic de la fracció orgànica per al sector HORECA i Grans Productors, l’establiment de diferents models de recollida adaptats a les diferents característiques de la ciutat, i el foment de l’educació ambiental posant l’èmfasi en la prevenció de residus, seran fonamentals perquè el municipi de Xàtiva puga assolir els objectius marcats pel PIRCVA, fomentar una Economia Circular, i afavorir la gestió sostenible dels residus domèstics i assimilables.

Totes aquestes novetats queden integrades en la modificació de l’Ordenança municipal de residus i neteja viària, i per tal de donar a conèixer-les l’Ajuntament de Xàtiva ha organitzat una jornada informativa el proper dilluns 8 de novembre a les 19:00 hores en la sala de conferències de la Casa de la Cultura dirigida a les Associacions i col·lectius, membres del canal HORECA, Grans Productors, Comissions falleres i festeres, etc.

Durant la xerrada es donaran a conèixer les principals modificacions pel que fa a la prestació del servei de recollida i neteja viària, quines seran les determinacions per a cadascuna de les tipologies de residus domèstics i assimilables: models i sistemes de recollida, obligacions dels usuaris i titulars d’activitats d’activitats que es desenvolupen en via pública, obligacions per associacions i col·lectius, sistemes d’incentivació fiscal, sancions, etc.

WhatsApp Portal de Xàtiva