Solopizza Xàtiva

Centelys

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins es va adherir en la passada sessió del Ple Ordinari celebrat el passat 3 de juny a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Ara i a partir de la data de publicació d’aquest acord, el consistori delega la competència exclusiva en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sol no urbanitzable, comú o protegit, d’aquest municipi en l’Agència (AVPT).

Així mateix, i pel que fa a les infraccions greus o molt greus comeses en sol no urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord i sobre les que no s’haguera iniciat cap procediment municipal és l’Agència que tindrà la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.

WhatsApp Portal de Xàtiva