L’Ajuntament de Xàtiva respon al comunicat d'»Una Huella en el Corazón»

1024

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Segons l’informe de seguiment del conveni «de les dos sessions en que durant l’any 2020 s’ha constituït la Comissió de Seguiment del compliment del Conveni de l’Ajuntament de Xàtiva amb l’Associació «Una huella en el corazón», segons acord de la Junta de Govern Local de data 5 de gener de 2018, resulta patent l’incompliment de diverses disposicions previstes al mateix.

Concretament, de la clàusula sisena, relativa a les obligacions de l’Associació, preveu, entre d’altres:

«L’Associació es compromet a realitzar el programa anual que presentarà a l’Ajuntament. Els censos de les colònies, la coordinació dels voluntaris i el seguiment de les colònies, els realitzarà amb mitjans propis.(…)

Durant el mes de gener, presentaran una memòria de les accions realitzades durant l’any anterior amb la finalitat de poder comprovar el grau de desenvolupament del programa anual, i també que es puguen justificar les parts que no s’hagueren complit si és el cas.»»

A l’informe, el departament al·lega que «no consta planificació anual aportada per a executar en l’any en curs, a més que la memòria degudament motivada i amb les dades necessàries per tal de poder comprovar el grau de desenvolupament de la seua activitat, tot tenint en compte el que s’ha dit sobre la planificació prèvia, no s’ha presentat en termini i segons dita disposició«.

Des de l’associació, consideren que no han incomplit cap clàusula del conveni i han presentat les al·legacions corresponents (adjuntem resposta):

Que la part que SÍ ha incomplert de forma sistemàtica el conveni és l’Ajuntament de Xàtiva, no satisfent els deutes nascuts en virtut de les obligacions signades entre les parts, amb les més variades excuses que van canviant en funció del moment, desconeixent la causa de tan estrany i erràtic comportament.

Una Huella en el Corazón SÍ va complir les seues obligacions i va presentar programa anual i memòria. Tal i com consta a l’expedient, memòria amb programa anual varen ser presentats en data de 6 de febrer de 2020, és a dir, 4 dies hàbils després del termini contractualment establert, i a causa de què, tal i com obra al justificant de presentació que integra l’expedient de referència va ser la impossibilitat, per problemes tècnics, de presentar telemàticament la referida documentació la que va provocar que es presentés en paper.

Estranyament, consta a l’expedient l’esmentada presentació, però no la documentació presentada.

Fins i tot es va produir una reunió entre ambdues parts, Una Huella en el Corazón i l’Ajuntament de Xàtiva, posterior a la presentación del programa i memòria i a la què es varen demanar, per part de les autoritats municipals, una sèrie de modificacions a la memoria i programa anual; instruccions de la Sra. regidora, Remedios Sinisterra, sense manifestar ni notificar en cap moment la concurrència de cap irregularitat ni deixar entreveure l’existència de cap incompliment.

Que la no presentació del programa anual no suposaria en cap cas incompliment determinant de la relació contractual, sense perjudici de què SÍ va ser presentat, en els mateixos termes que la memòria, donat que aquell s’incloïa en aquesta última, d’acord amb les instruccions de la regidora competent, així com de la que la va precedir en el càrrec.

Considerem que el present procediment és nul de ple dret, d’acord amb l’article 47.1, a), d) y e) y .2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent-se prescindit per complet el procediment administratiu establert, en infracció dels drets fonamentals, iniciant el mateix a través del final tràmit d’audiència, i prescindint absolutament de qualsevol fase anterior, impedint a aquesta part sol·licitar, presentar i practicar prova, ni formular cap classe d’al·legacions.

WhatsApp Portal de Xàtiva