L’ajuntament de Xàtiva concedirà una beca de formació de la modalitat “post”, en el marc del programa de la Diputació de València “La Dipu et Beca”

659
ajuntament-de-xativa

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’objectiu primordial de la present beca és la formació en l’àmbit local de jóvens postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius de grau superior mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d’un projecte innovador elaborat per aquesta entitat.

En aquest sentit i a fi de beneficiar els joves, l’Ajuntament de Xàtiva s’ha adherit al programa de la Diputació de València “La Dipu et Beca” en la modalitat “Post” (Decret 2016-0472, de 06.10.2016).

Aquesta beca està vinculada al projecte JOVE ACTIVA’T: XARXA DE CORRESPONSALS JUVENILS.

Formació:

   • Grau en Pedagogia
   • Grau en Educació Social
   • Grau en Sociologia
   • Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
   • Tècnic Superior en Integració Social

Periode: febrer a agost 2017

Aquesta beca està dotada amb un import de 1.000 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, finançada per la Diputació de València en un 100%.

Aquesta beca tindrà una duració de 6 mesos.

REQUISITS:

 1. Posseir veinatge administratiu en algun municipi de la província de València, amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any immediatament anterior a la data de publicació de les presents bases (BOP núm. 81, de 29.04.2016).
 2. Haver finalitzat qualsevol de les ensenyances oficials següents: Grau en Pedagogia, Grau en Educació Social, Grau en Sociologia, Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística, o Tècnic Superior en Integració Social.
 3. Ser major d’edat i no ser major de 35 anys.
 4. No desenvolupar activitat laboral regular.
 5. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 6. No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.
 7. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la seguretat social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
 8. No haver sigut beneficiari en programes de beques de postgrau de exercicis anteriors que hagen sigut convocades per la Diputació de València, excepte per a municipis de menys de 5.000 habitants.

TERMINI:
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 fins al 19 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Les bases estaran disponibles a partir del dia 11 de gener de 2017 en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva.

La inscripció podrà realitzar-se únicament de manera telemàtica a través de la web municipal, en aquest l’enllaç

DOCUMENTACIÓ:
La documentació que s’ha d’adjuntar a través de la seu electrònica és la següent:

 • ANNEX II d’inscripció i autobaremació, amb les declaracions responsables, incloses en el ANNEX II d’inscripció (base tercera punts 4, 5 i 6) i l’autorització de consulta al padró d’habitants.

De manera obligatòria:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia informativa de l’expedient acadèmic amb la mitjana ponderada, conforme s’estableix en la base cinquena.
 • Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits.
 • Declaracions responsables, incloses en l’ANNEX II d’inscripció (base tercera punts 4, 5 i 6).

Segons les seues circumstàncies personals:

1. Situació socioeconòmica de la unitat familiar (Dades de referència: Renda 2015. Casella núm. 380: Base imposable general).
2. Grau de diversitat funcional acreditat per organisme competent

El telèfon per a aclariment de dubtes puntuals és el 96 228 98 00, en horari de 8:00 a 15:00 hores.

WhatsApp Portal de Xàtiva