L’Ajuntament de la Llosa de Ranes convoca les ajudes “Xec Infantil” 2020-21

66

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes ha convocat les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en guarderies, centres d’atenció infantil i ludoteques per al curs escolar 2020-2021.

Aquestes ajudes municipals estan destinades a famílies empadronades a la Llosa de Ranes –especialment, aquelles que es troben en situació socioeconòmica desfavorable – que, per a poder conciliar la vida familiar amb la vida laboral, necessiten afrontar les despeses d’utilització del servei de guarderies, centres d’atenció infantil i ludoteques, que aquest tipus d’establiments ofereixen a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys durant l’horari escolar.

Qui pot sol·licitar-les?

Podran sol·licitar les ajudes els pares, mares o tutors de xiquets/es empadronats en el municipi de la Llosa de Ranes que utilitzen els serveis de guarderies, centres d’atenció infantil i ludoteques (d’Educació Infantil de 1er Cicle) en centres privats, públics i concertats en el curs escolar 2020-21.

Quantia de les ajudes

S’estableixen tres nivells d’ajuda econòmica: 30 €, 40 € i 50 € per mes complet justificat d’assistència, que s’atorgaran en funció de la puntuació obtinguda de l’aplicació dels criteris de baremació publicats al Butlletí Oficial de la Província de València n.º 67 de 12 d’abril de 2021.

Quina documentació he de presentar?

• Sol·licitud d’ajuda i declaració responsable (document adjunt)
• Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant
• Fotocòpia del llibre de família. En defecte d’això, fotocòpia de la sentència judicial de separació o divorci més Conveni Regulador ratificat judicialment.
• Fotocòpia de l’última declaració de la renda de tots els membres de la unitat de convivència.
• Informe socioeconòmic de Serveis Socials (si fóra el cas).
• Fotocòpia del certificat oficial acreditatiu de la discapacitat d’algun membre familiar (si fóra el cas).
• Fotocòpia de la fulla de la cartilla bancària on apareixen el sol·licitant com a titular i el número de compte.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

PRIMER TERMINI: del 15 al 30 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
SEGON TERMINI: Aquest segon termini estarà obert exclusivament a les famílies que hagueren començat a fer ús del servei de guarderies, centres d’atenció infantil i ludoteques no en l’inici del curs escolar, sinó al llarg d’aquest. Del 1 al 15 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

Documentació i termini de presentació de la justificació?

Durant la segona quinzena del mes de juliol de cada curs escolar
• Certificat del centre (signat i segellat) que justifique l’ús efectiu i abonament fet del servei i que comprenga de manera específica el nom del xiquet i els mesos assistits del curs escolar. (document adjunt)

On he de presentar la documentació?

En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes en horari d’11 a 14 hores o a través de la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament utilitzant el tràmit Instància General (és necessari disposar de firma digital, DNI electrònic o Cl@ve).

WhatsApp Portal de Xàtiva