La comissió mixta de Patrimoni estudia 11 propostes d’obra al nucli antic

L’organ vigila l’adequació de les reformes a la normativa de protecció patrimonial

177

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La comissió mixta de patrimoni de l’Ajuntament de Xàtiva, composada per tècnics municipals i representants de la direcció general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, ha gestionat aquesta setmana 11 expedients relacionats amb obres i actuacions urbanístiques al nucli antic, entre de peticions de llicències d’obra i consultes. Es tracta d’actuacions de reforma, millora o manteniment d’immobles que per la seua ubicació al centre històric necessiten d’autorització prèvia per part de la Conselleria, ja que el nucli antic de Xàtiva està declarat conjunt històric artístic protegit.

Del total de propostes examinades, només tres han obtés un dictamen favorable per part de la comissió, demanant-se per a la resta esmenes en projectes i altra documentació complementària. En la major part dels informes desfavorables, s’argüeix l’afectació arqueològica de les actuacions proposades.

Moltes d’aquestes peticions consisteixen en reparacions de façanes, substitució de finestres i reformes en els immobles. Entre els expedients que s’han treballat figuren immobles als carrers Caputxins, Sant Domènec, Abat Pla, Sant Josep, la Bassa, Sant Rafael, Corretgeria, Jaume I, Sant Vicent, Sant Tomàs o Selgas.

L’objectiu de les reunions de la comissió mixta de Patrimoni és accelerar la tramitació administrativa dels expedients, que contemplen una certa complexitat deguda al nivell de protecció que la llei marca per als immobles d’aquesta part de la trama urbana.

WhatsApp Portal de Xàtiva