EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

  • Augmenta la velocitat de la seua xarxa i la interconnexió entre en els seus cen-tres de gestió i els centres externs
  • S’implanta una aplicació desenrotllada por l’Hospital General de Castelló que facilita el signat electrònic i la gestió documental digital

Els hospitals de Xàtiva i Ontinyent multipliquen por 10 la velocitat de les seues xarxes d’informàtiques, escometen així una renovació de més de 500 metres de fibra òptica i donen inici a la digitalització de nombrosos processos cap a l’eliminació del paper.

Estes millores en la xarxa permeten una millor transmissió de dades i una major agilitat de treball d’una xarxa que porta quinze anys sense renovació. Durant la pandèmia la xarxa informàtica està demostrant ser peça fonamental per a incorporar i millorar l’utilització de las TIC en las noves formes de treball de la Sanitat.

Així s’ha renovat la totalitat de commutadors switch (equips que intercanvien dades a grans velocitats) i s’ha substituït bona part de l’estés de fibra òptica que permet passar d’una velocitat inicial de 10 Megabits als 1000 Megabits por segona que inclús se supera en determinats enllaços.

En els centres de salut d’atenció primària informàtica ha renovat 25 equips informàtics i ha incorporat 88 equips portàtils dotant con capacitat per a la videoconferència a més de 500 llocs en tot el departament.

Amb aquest increment de las prestacions de la xarxa informàtica i l’homogenización de models es reduïx las probabilitats d’una fallada general de xarxa i es guanya en seguretat i disponibilitat de la mateixa en uns moments on l’ocupació de la informàtica les seues aplicacions en la Sanitat han augmentat exponencialment.

L’ocupació de la xarxa informàtica dels centres sanitaris s’ha multiplicat en l’últim any degut a la pandèmia. L’increment de las videoconferències, la iniciació de videoconsultes d’alguns serveis i la millora de tràmits administratius per via digital com a exemple han requerit d’una millora de la qualitat i més espai tant per a l’emmagatzematge com per al trànsit de dades i la seua velocitat.

Servei d’Informàtica

La capacitat de la xarxa dels hospitals de Xàtiva i Ontinyent, així com la seua interconnexió con els 71 centres d’atenció primaria, requerix d’un constant manteniment que realitza el Servei d’Informàtica del Departament. Este servei compta amb 1 coordinador de grup, tres enginyers d’aplicacions i sistemes, sis analistes programadores, dos operadores i un equip extern de sis tècnics informàtics més.

Des de la sala central d’informàtica son ateses diàriament tot tipus d’incidències i es monitoritza tota l’activitat. Las incidències son ateses i resoltes tant por els operadores del propropi centre com a través d’un centre extern que dóna suport a més de 2000 professionals que usen la xarxa del departament.

Firma digital de documents

En el vessant administrativa, informàtica s’ha adherit a l’aplicació SIGNES desen-rotllada por l’Hospital General de Castelló per a la firma digital de contractes de personal i la seua gestió documental. Este sistema permet emmagatzemar digitalment documents personals que formen part dels expedientes dels treballadors i permet que tota la documentació siga signada electrònicament i arxivat com a còpia autèntica.

Esta aplicació que va a utilitzar-se pròximament a altres hospitals del nostre entorn, permet ja l’estalvi de paper, temps en la tramitació, desplaçament de las persones interessades, espai físic i facilita la possibilitat d’incorporar el teletreball de forma efectiva, en cas de ser necessari.

Entre altres projectes que està incorporant este Servei figura la millora de la història clínica electrònica que ja s’utilitza però que implementa l’extensió progressiva de la petició electrònica de proves diagnòstiques en ocupació des de fa uns taules por els primers servicis hospitalaris. També en l’àmbit clínic es treballa por la informatització total de la gestió d’interconsultes i gestió de documents clínics. Informàtica treballa també per a l’eliminació progressiva de l’ocupació del paper tant en l’àrea clínica com en l’administrativa.

WhatsApp Portal de Xàtiva