El Consell de la Joventut de Xàtiva organitza un concurs per a seleccionar un logotip

1068

També es busca un logotip que identifique els actes de celebració del 30 aniversari del CJX. Premi: xec de 100 €. Termini de presentació: 20 de juliol.

L’entitat juvenil ha presentat a través de les xarxes socials les bases i tota la informació pertinent per a participar en aquest concurs.

Podran participar totes les persones físiques menors de 31 anys, exclosos els membres de la comissió permanent del CJX.

El logotip haurà de ser original i inèdit. Els participants es responsabilitzen que no hi haja drets a tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.  Els dissens del logotip hauran de ser versàtils, amb capacitat per a adaptar-se a diferents formats, espais i tintes.

Cada participant haurà de presentar un logotip que haurà d’incloure necessàriament les següents paraules: “Consell de la Joventut de Xàtiva”. Opcionalment podrà incloure l’acrònim del Consell: “CJX”. A més cada participant haurà de presentar una variant d’aquest logotip que represente el 30 aniversari del CJX. Aquesta variant haurà d’incloure, a més del text anterior les següents paraules: “30 aniversari. 1986-2016”.

Els dissenys s’han de presentar sense signar, amb pseudònim a la part posterior. S’hi adjuntarà un sobre tancat on també figurarà el pseudònim i contindrà un full amb el nom i cognom de l’autor, el telèfon, l’adreça i una fotocòpia del DNI.

El termini de presentació d’obres és de l’1 al 20 de Juliol de 2016.

La falta de presentació de qualsevol dels documents exigits serà causa d’exclusió, excepte quan, a judici del jurat, es considere subsanable.

El CJX es reserva el dret a ampliar el termini de presentació si ho considera oportú.

S’estableix un únic premi consistent en un xec regal a consumir en comerços d’ADEXA valorat en 100€

Excepte que el concurs siga declarat desert, l’entrega del premi es portarà a terme durant la FestJove 2016, a celebrar en Setembre/Octubre de 2016.

El guanyador haurà d’entregar els arxius originals en format vectorial (AI, EPS, etc.)

L’organització constituirà un jurat format per un membre de la permanent del CJX i dos especialistes, al que se li remetran les propostes presentades de manera anònima, i aquest decidirà la proposta guanyadora. Les competències assignades al jurat seran les següents:

  • L’admissió de les propostes presentades.
  • La valoració dels dissenys presentats i la resta de documentació presentada pels concursants.
  • La resolució del concurs i la selecció del disseny premiat.
  • La interpretació de les presents bases i la resolució de les possibles qüestions suscitades amb motiu d’aquest concurs.

El jurat resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist o reclamació que s’hi podera presentar, excepte si es referit al veredicte del jurat, que serà inapel·lable.

El logotip guanyador passarà a ser propietat exclusiva i permanent del Consell de la Joventut de Xàtiva, podent ser modificat, adaptat, reproduït i utilitzat de la manera que aquest estime convenient i sense pagament ni ningun tipus de contraprestació a l’autor del logotip. L’autor es farà responsable front a reclamacions que puguen sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers puguen fer al respecte de la originalitat, paregut o copies parcials dels treballs presentats.

La presentació de propostes en aquest concurs implica, per part dels participants, el coneixement i acceptació d’aquestes bases.

WhatsApp Portal de Xàtiva