Aquests són els nous requisits per a accedir al bo social d’electricitat

El Govern ha ampliat lleument el topall d'ingressos econòmics que han de tindre els seus beneficiaris i manté el dret a accedir al bo a totes les famílies nombroses

366

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

El Reial decret llei publicat aquest dimecres en el BOE modifica el Reial decret de 2017 pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable i el bo social, de manera que amplia lleument el topall d’ingressos econòmics que han de tindre els seus beneficiaris. Manté el dret a accedir a ell per a totes les famílies nombroses, siguen quals siguen els seus nivells de renda.

Així, en la seua disposició final vint-i-tres, la norma publicada aquest dimecres en el BOE estableix que els consumidors amb la tarifa semirregulada (PVPC) seran considerats vulnerables i per tant podran sol·licitar el bo social si compleixen algun dels següents requisits:

a) Que la seua renda o, en cas de formar part d’una unitat de convivència, la renda conjunta anual de la unitat de convivència a la qual pertanga siga igual o inferior a 1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem) de 14 pagues.

Quan la unitat de convivència estiga formada per més d’una persona, el multiplicador de renda respecte a l’índex Iprem de 14 pagues s’incrementarà en 0,3 per cada membre addicional major d’edat que conforme la unitat de convivència i 0,5 per cada menor d’edat de la unitat de convivència.

A l’efecte d’aquest reial decret, es considera unitat de convivència la constituïda per totes les persones que residisquen en un mateix domicili i que estiguen unides entre si per vincle matrimonial o com a parella de fet en els termes de l’article 221.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, o per vincle fins al segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb les quals convisca en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

En cap cas, una mateixa persona podrà formar part de dues o més unitats de convivència.

b) Estar en possessió del títol de família nombrosa.

c) Que el propi consumidor i, en el cas de formar part d’una unitat de convivència, tots els membres de la mateixa que tinguen ingressos, siguen pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent a cada moment per a aquestes classes de pensió, i no perceben altres ingressos la quantia agregada anual dels quals supere els 500 euros.

d) Que el consumidor o algun membre de la seua unitat de convivència siga beneficiari de l’Ingrés Mínim Vital conforme al que s’estableix en la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix el mateix.

En aquest sentit, els multiplicadors de renda respecte de l’índex IPREM de 14 pagues establits en l’apartat a) s’incrementaran, en cada cas, en 1 sempre que s’acredite que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència tinga discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, siga víctima de violència de gènere o terrorisme o es trobe en situació de dependència reconeguda de grau II o III, conforme al que s’estableix en la legislació vigent, Que la unitat de convivència estiga integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor.

Quan, complint els requisits anteriors, el consumidor i, en el seu cas, la unitat de convivència a la qual pertanga, tinga una renda anual inferior o igual al 50% del llindar que corresponga, el consumidor serà considerat vulnerable. Així mateix, també tindrà la consideració de vulnerable quan el consumidor, i, en el seu cas, la unitat de convivència a què pertanga, tinga una renda anual inferior o igual a una vegada el Iprem a 14 pagues, en el cas que es trobe en la situació de l’apartat c), o dues vegades el mateix en el cas que es trobe en la situació de l’apartat b).

Les comercialitzadores de referència tindran un termini de deu dies des que reben tota la documentació per a activar el bo social o denegar-lo si no s’ha acreditat el compliment dels requisits.

WhatsApp Portal de Xàtiva