Aprovades les bases per a la concessió de subvencions a les associacions comercials de Xàtiva per a l’exercici 2022

El pressupost és de 100.000 euros i es podran acollir les associacions que aglutinen majoritàriament establiments d’activitat comercial i/o hostalera

70

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns les bases per a la convocatòria i concessió de subvencions en matèria de comerç i hostaleria, per procediment de concurrència competitiva, a les associacions comercials de Xàtiva per a l’exercici 2022, les quals ascendeixen a un total de 100.000 euros.

Aquestes ajudes estan encaminades al finançament de campanyes i actuacions realitzades a Xàtiva, dirigides a la dinamització del comerç i l’hostaleria local, la millora en la digitalització i la potenciació d’espais d’interacció social per part de les associacions, revitalitzant l’activitat comercial de la ciutat amb l’atracció de visitants.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions que agrupen majoritàriament establiments destinats a activitats de comerç al detall i d’hostaleria legalment constituïdes i que es troben inscrites o acrediten haver sol·licitat inscripció en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Xàtiva. A més a més s’hauran de complir requisits com ara tindre el domicili social i desenvolupar l’activitat a Xàtiva, tenir entre els seus fins la realització de projectes i actuacions dirigides a la dinamització, estar al corrent de les obligacions tributàries i no ser deutora de l’Ajuntament.

Entre les actuacions subvencionables es troben projectes de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat i accions en l’àmbit de la digitalització (primes d’assegurances, lloguer d’equips, subministraments directes, publicitat, formació, establiments de solucions i serveis tecnològics, impuls del comerç electrònic, despeses de personal o disseny, fabricació i impressió).

El període d’activitats subvencionables estarà comprés entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2022 i el límit d’assignació pressupostària per sol·licitant serà de 25.000 euros. Una vegada presentada tota la documentació de justificació de despesa, el departament de Promoció Econòmica realitzarà la comprovació i emetrà l’acta definitiva per a la pertinent valoració.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, i hauran de presentar-se directament a través del registre d’entrada o utilitzant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions Públiques. El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina web de l’Ajuntament, a través de la seu electrònica.

WhatsApp Portal de Xàtiva