La repercussió del preu del solar

salva-357x537-11-250x306

Por Salva Calvo

La repercussió del preu del solar sobre la vivenda, és una de les principals causes de l’augment del preu d’aquesta, entre els anys 1998 i inicis del 2008, anys de “boom” immobiliari al nostre país.
Però primerament cal donar significat a la paraula solar. A l’urbanisme espanyol, el solar o solar edificable, és un terreny que reuneix unes condicions mínimes per ser edificat com:
• Instal.lació d’aigua potable amb caudal suficient.
• Instal.lació d’energia elèctrica amb caudal suficient.
• Evacuació d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram.
• Carrers pavimentats per a l’accés de vehicles.

Els solars són parcel.les urbanitzades que deuen complir alineacions, rasants de vials, normes tècniques i urbanístiques establides al planejament que estiga en vigor a la localitat. Tanmateix, el preu del mateix s’extrau segons la superfície, les altures que es poden fer(superfície de sostre), la ciutat, la zona de localització i clarament de la demanda que hi haja sobre ell.

Aleshores, que és la repercussió del solar sobre la vivenda? Doncs, és la part proporcional del valor del cost del solar que li pertoca a cada un dels immobles que formen un edifici. Es a dir, el preu total de compra del solar, deu ser dividit entre les vivendes i locals que formen un bloc. Cada immoble obtindrà un valor, segons si es un local o vivenda, la grandària de l’immoble en superfície,…

Per exemple, tenim un solar d’uns 140 m2 de superfície amb un cost de 300.000€. En aquest podem fer un edifici amb planta baixa i quatre plantes, sense garatge, local en planta baixa i amb una vivenda per planta. Doncs, tenim 5 bens immobles (local + 4 vivendes), els quals deuríem dividir pel valor del solar, o siga deguem dividir 300.000€ entre 5 unitats. El resultat és 60.000€ de cost de solar, que cal sumar al valor de construcció de la vivenda o local i beneficis del promotor. Encara que aquesta, és una forma molt poc estudiada i molt senzilla, per extraure el cost, ja que no té el mateix valor el local o la vivenda. Per altra banda també es valora l’altura de l’habitatge, així com altres condicionats que varien un poc el valor del solar a cada vivenda.

En definitiva, per quina raó aquesta setmana parlem del solar? Doncs, perquè aquest, és el major condicionant a l’augment del preu de l’habitatge aquestos anys. Com podeu vorer, el preu del solar és una part molt important del cost d’execució d’una vivenda. A més a més, açò ha fet que durant els anys passats, hi haja hagut una gran especulació a la venda dels solars, al ser la forma més fàcil i ràpida de guanyar diners. Acompanyat per la compra massiva de vivendes, que feia que els promotors buscaren comprar solars.

http://salvacalvo.wordpress.com/