Els professors temporals del conservatori Luis Milán passen a ser funcionaris interins

CCOO aconsegueix que es regularitze el vincle jurídic i laboral dels treballadors

La Federació d’Ensenyament de CCOO del País Valencià ha aconseguit que es regularitze el vincle jurídic i laboral dels treballadors i de les treballadores del Conservatori Professional de Música “Luis Milán” de Xàtiva. La plantilla d’aquesta institució està constituïda per 20 professors i es dels quals 13 n’eren eventuals amb contracte laboral, contracte que va finalitzar el 31 de juliol passat, i 7 són docents que pertanyen al personal laboral fixe de l’Ajuntament. A partir de l’1 de setembre els 13 professors temporals han passat a ser funcionaris interins de l’Ajuntament de Xàtiva.

La FE CCOO PV, a petició de la Corporació de l’Ajuntament de Xàtiva, va iniciar pel març de 2011 una ronda de reunions amb la Corporació per tal d’assessorar, negociar i establir les bases d’adequació de les condicions de treball dels treballadors i les treballadores eventuals del Conservatori Municipal en el marc obligat de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Segons l’EBEP els llocs de treball que ocupen els treballadors i les treballadores del Conservatori Municipal són de caràcter funcionarial i no laboral i, per tant, calia transformar les places laborals en funcionarials i amortitzar així les places laborals.

Segons el sindicat, el retard en la regularització del procés, en part, ha estat causat perquè, d’altra banda, alguns dels treballadors afins a un altre sindicat van interposar recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Junta de Govern local amb data de 29 de novembre de 2010, acord que ja aconsellava la modificació de la naturalesa del vincle jurídic dels treballadors laborals amb l’Administració local. L’argument del recurs interposat per aquests empleats es basava en què el nomenament com a funcionaris interins s’havia resolt sense informar ni ser consultat el Comité d’Empresa, segons estableix l’article 64 de l’Estatut dels treballadors.

Una de les sentències del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València amb data 25 d’abril de 2012 falla quant això i desestima un dels recursos interposat per un dels treballadors ja que segons la magistrada no hi ha necessitat de negociació col·lectiva “por responder al cumplimiento de la obligación normativa de provisión de los puestos de trabajo al ser imprescindible la misma”. D’altra banda, la intenció de regularitzar la situació laboral d’aquestos treballadors  per part de l’Ajuntament ja s’havia negociat en un pla d’ocupació aprovat per aquest en l’any 2007.

La sentència, a més a més, reforça el treball desenvolupat per la FECCOOPV i la Corporació de l’Ajuntament amb la intenció d’establir un canvi equitatiu en passar els treballadors i les treballadores del Conservatori Municipal d’unes condicions laborals i retributives establertes pel Conveni d’aplicació d’ensenyament privat a la normativa exigida per l’EBEP.

Des de CCOO indiquen que la ronda de reunions de la FECCOOPV amb la Corporació va finalitzar amb la redacció d’un document Acord sobre l’adequació de les condicions de treball i de la naturalesa del vincle jurídic de la plantilla laboral temporal del conservatori. El document Acord va ser aprovat per unanimitat per la Mesa General deNegociació de l’Ajuntament de Xàtiva celebrada el dia 21 de juny de 2012 i tots els treballadors amb contracte temporal del Conservatori s’han adherit de manera individual a aquest. El document, a més, dóna la possibilitat que el personal laboral fixe del Conservatori s’adherisca també al document.

La FECCOOPV valora «molt positivament» el document Acord al qual s’ha arribat amb el Consistori i els empleats temporals d’aquesta institució i anima la resta d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana a regularitzar les contractacions així com el vincle jurídic del seu personal laboral.