El conseller d’economia Rafa Climent rep a l’Alcalde de l’Alcúdia de Crespins

Roberto Granero i al vice-Alcalde Pepe Garrigós, han plantejat una fulla de Ruta d’actuacions per a la implantació dels sectors prioritaris per activar l’economia local

Aquesta fulla de ruta parteix l’objectiu inicial de combatre la taxa d’atur local per mitjà de la generació de noves ocupacions de qualitat ben inserides en l’entorn natural i cultural que ens envolta. En aquest sentit hem considerat prioritari reconvertir l’economia local cap a sectors prioritaris que generen un alt valor afegit sense consumir gran quantitat de recursos i sense posar en perill el benestar de futures generacions; garantint un desenvolupament i un benestar sostenibles a llarg termini. A més a més s’ha valorat quins són els recursos dels que disposa el territori i quins poden ser consumits de forma sostenible.

Els sis sectors d’actuació prioritaris són els següents:
• Energies renovables.
• Tractament, reutilització i reciclatge de residus.
• Recuperació del sector agrari per mitjà de l’agricultura ecològica.
• Millora i expansió del sector agroalimentari.
• Comerç i serveis locals (assistencials i d’altres tipus).
• Logística.

Fulla de ruta d’actuacions per a la implantació dels sectors prioritaris.
La implantació i millora dels sis sectors prioritaris d’actuació requereix del desenvolupament d’una fulla de ruta amb actuacions prioritàries en paral·lel garantint la generació de l’ecosistema requerit per al seu èxit. Aquestes actuacions són les següents:

1. Creació d’un entorn físic i material adequat per a l’activitat empresarial al poble.

A hores d’ara l’Alcúdia de Crespins disposa d’un polígon (P.I. “El Canari”) que es troba pràcticament ocupat al complet per diferents tipus d’empreses que es caracteritzen per la poca necessitat de mà d’obra de les més grans i els riscos ambientals. Aquesta realitat ha forçat a que alguns emprenedors que han aparegut al poble s’hagen instal·lat a altres llocs i que, i tot, algunes empreses consolidades també hagen traslladat total o parcialment la seua activitat.

Per resoldre aquesta situació proposem les següents actuacions prioritàries:

Augment del terreny disponible per al polígon per mitjà de la modificació del Pla General i per mitjà de l’obtenció dels fons necessaris.
Adquisició de part del parcel·lari del nou sector del polígon per diferents administracions que el podran cedir a empreses públiques i privades que contacten amb elles per tal de trobar un emplaçament per a les seues activitats.

Desenvolupament d’un pla de dinamització de l’activitat industrial i logística al polígon que incloga tant la pròpia dinamització de les empreses ja presents com el disseny i execució d’actuacions que atraguen noves empreses i inversions al polígon. Dins d’aquestes activitats es farà especial incidència també en el disseny d’actuacions que permeten la co-competència i la col·laboració entre les diferents empreses presents de forma que es generen noves sinèrgies que potencien i milloren l’activitat a la zona.

Activitats de foment d’adopció d’energies renovables al polígon, d’augment de la seua eficiència energética i de polítiques de residu zero. Tant l’adopció de renovables com l’eficiència són un factor de competitivitat que és menystingut en moltes ocasions en ser considerat com “una qüestió d’ecologistes”. Res més lluny de la realitat, permeten reduir costos de producció i també de gestió ambiental i per mitjà de mecanismes com el del mercat dels drets d’emissió es poden convertir també en una font addicional d’ingressos.

Pel que fa als residus generats per les pròpies activitats es potenciarà que les pròpies empreses busquen vies de reaprofitament del residu generat per la pròpia activitat, reduint així costos de gestió, energètics, d’adquisició de matèria prima i augmentant la sostenibilitat de l’activitat.

Aquestes activitats s’integraran en principi dins el pla de dinamització en considerar-les també com un atractiu més per a la instal·lació i expansió d’empreses, però a mig termini es convertiran en una línia d’actuació independent.

2. Creació d’un entorn adequat per al reciclatge dels treballadors cap als sectors prioritaris i cap a l’aparició de nous emprenedors en dits sectors.

En aquest camp d’actuacions es crearan tant les eines com els propis espais físics que garantisquen el seu èxit. Per aconseguir-ho desenvoluparem les següents accions prioritàries:

Creació d’un viver d’empreses. Aquest viver d’empreses tindrà un doble tasca, funcionar com espai formatiu tant per a reciclatge de treballadors com per nous emprenedors i ser seu inicial d’emprenedors que vulguen iniciar la seua activitat a l’Alcúdia de Crespins. En aquest viver tindria seu també un servei d’assistència i assessorament a treballadors i emprenedors. Aquest viver té ja de forma provisional adjudicada una seu (Pl. De la Generalitat nº15, planta 1ª) i podria obrir les portes en uns pocs mesos en estar l’edifici en bon estat d’ús. A mig termini el viver es reconvertiria també en un espai col·laboratiu per a professionals del poble.

Creació al viver d’empreses d’un punt d’enllaç amb les línies de micro-crèdit i xarxes de bussiness angels de les que disposen la Generalitat Valenciana i altres entitats. Un dels problemes dels emprenedors a l’Alcúdia de Crespins és la dificultat de l’accés al capital-risc necessari per al desenvolupament de les seues activitats. Al viver d’empreses el seu equip de dinamització i per mitjà dels convenis necessaris amb les administracions corresponents i altres entitats privades (banca ètica, fundacions, etc…) oferiria un servei de recerca dels fons requerits pels emprenedors locals, tant per a la creació com per a la consolidació i expansió dels seus negocis.
Desenvolupament d’un programa formatiu adequat per a la formació de treballadors i emprenedors en els sectors prioritaris.