Caixa Ontinyent s’adherix al Codi de Bones Pràctiques en matèria hipotecària

El Consell d’Administració va aprovar el divendres que l’entitat se sume a la iniciativa que possibilita la dació en pagament de les famílies en risc d’exclusió social

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent va aprovar divendres passat, en sessió ordinària, l’adhesió de l’Entitat al Codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre la vivenda habitual, establit pel Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Estes mesures, d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres, tenen com a objectiu la protecció de deutor hipotecari que es trobe en situació difícil, i s’aplica concretament a les famílies que, simultàniament, no reben rendes de treball o d’activitats econòmiques (exclòs el subsidi per desocupació), la quota del seu préstec supere el 60% dels seus ingressos, i que no disposen d’altres béns o drets patrimonials. En ciutats de menys de 100.000 habitants, també es limita a aquelles vivendes que no superen els 120.000 euros de preu.

Les mesures previstes en el Codi de Bones Pràctiques prevenen el refinançament del préstec, una quita o la dació en pagament, amb la possibilitat de romandre en la vivenda a canvi d’un lloguer raonable.

A l’adoptar l’acord d’adhesió a este Codi, el Consell d’Administració de Caixa Ontinyent, ha considerat especialment el paper de líder que esta entitat sempre ha assumit en el finançament d’adquisició de vivendes en esta zona, sobretot de protecció oficial, i ha destacat l’obligació moral que les entitats financeres tenen ara amb les famílies sense a penes recursos per a mantindre les seues necessitats més bàsiques.