Que és l’I.B.I (Impost de bens immobles)?

Salva Calvo

De segur aquestes últimes setmanes vos haurà arribat a casa un rebut anomenat IBI, on pose la mà al foc, que gens de gracia us haurà fet aquest. Sense oblidar, que pocs dies desprès aquest rebut haurà segut descomptat al vostre compte bancari.

 

Com tot no és pagar, intentarem desbrinar que és aquest impost que tants mal de caps ens dona cada any. Primerament definirem que hi vol dir aquestes tres sigles anomenades I.B.I, doncs Impost de Bens Immobles, sent aquest impost enquadrat en el sistema tributari de cobrament obligatori per part dels ajuntaments, gravant el valor de la titularitat del ben localitzat al municipi que recauda aquest tribut. La seua gestió es compartís entre l’Ajuntament i l’Administració de l’Estat.

A grans trets, aquest és un impost de pagament anual sobre el valor d’un ben immoble, amb un tipus impositiu que grava sobre un valor que prové del valor cadastral del mateix, sent aquest aportat per la Direcció General del Cadastre.

Per a profunditzar en el tema, anem a definir distints termes, i d’aquesta manera entendre millor el que portem entre mans.

• Valor Cadastral: Aquest terme es determina objectivament a partir de les dades que hi té el Cadastre Immobiliari de l’Estat, com superfície construïda, solar, localització,… Aquest valor s’extrau de la normativa reguladora del Cadastre. Com a norma general, no pot superar el valor de mercat. Aquest valor pot ser actualitzat, segons les llei de Pressupostos generals de l’Estat. Normalment, aquest sol muntar al ritme del IPC.
Cal dir, que un dels grans problemes que ens trobem en aquests moments, és que hi ha molts bens com vivendes, xalets, solars,…el seu valor cadastral no està ajustat al valor de mercat actual.

• Valor base 2005= Aquest és la base liquidable de l’any 2005, any anterior a l’entrada en vigor del nou cadastre(2006-2015). Aquest és constant i marcat per llei, on cada bé immoble ho té estipulat al padró de cadascú.

• Component Individual de Reducció(CIR): Aquesta és una reducció que s’aplicarà durant el període entre 2006 i 2015. Aquest valor serà, la diferencia positiva entre el valor cadastral de l’any 2006 sent aquest el primer any de la vigència del mateix i el valor base de l’any 2005. Aquest valor és constant durant tot el període, com podem veure a la taula posterior. Per exemple: La nostra vivenda actualment té un valor cadastral de 120.000€ i el valor base al 2005 era de 45.000€, doncs el nostre coeficient de reducció serà 120.000€-45.000€= 75.000€.

• Coeficient Anual de Reducció: Per extraure la base liquidable, anualment s’aplica una reducció al C.I.R, on cada any la reducció decreix un 10%. Aquest coeficient serà, del 90%=al 2006, 80%=2007, 70%=2008, 60%=2009, 50%=2010, 40%=2011, 30%=2012, 20%=2013, 10%=2014, 0%=2015.

En aquest punt podem observar, que cada any es redueix el coeficient un 10% . Així que cada any es paga un 10% més.

• Base liquidable: Aquesta quantitat prové de restar al valor cadastral el C.I.R, aplicant-se aquesta quantitat el coeficient de reducció, segons l’any que estem aplicant. En resum, restar al valor cadastral el valor de la revisió corresponent.

• Tipus impositiu: Son tipus legals mínims i supletoris, que s’apliquen a la base liquidable, d’on s’extrau la quota a pagar pel propietari anualment. A Xàtiva als immobles urbans, dins la ciutat, s’aplica un tipus del 0.63% i per altra banda, els immobles rústics que pertanyen al nostre camp, s’aplica un 0.72% sobre la base liquidable.

Com podem veure, no és fàcil de comprendre. Aleshores, anem a plantejar una taula representativa, on observarem que deuríem pagar anualment. Ens basarem amb una vivenda en bloc amb un valor cadastral de 120.000€ en 2006, on aquest valor anirà muntant segons el I.P.C de l’any en qüestió.

Per millorar la comprensió d’aquesta taula anem agafar l’any 2007, i anem a explicar pas a pas que hi hem fet en aquest.

1. Valor Cadastral de 122.400€, aquest prové de muntar el 2% de I.P.C. al valor cadastral de 2006=120.000€ x 2%=122.400€.
2. Valor base 2005, aquest valor és constant i el tindrem al nostre padrò, sent al nostre exemple 62.500€.
3. C.I.R= Aquest valor és la diferencia entre el valor cadastral de l’any 2006 i el valor base del 2005. L’operació per obtenir el valor és=120.000€-62.500€=57.500€.
4. Reducció= La reducció que ens pertoca a l’any 2007 és del 80%.
5. Revisió= Per extraure aquest valor deguem multiplicar el C.I.R x 80%, al ser la revisió que ens pertoca. Aleshores, l’operació és=57.500€ x 80%=46.000€.
6. La base liquidable on s’aplica el tipus per extraure la quota, és troba al restar al valor cadastral la revisió que podem extraure al valor anterior. Al nostre exemple l’operació: 122.400€-46.000€=76.400€. Cal dir, que a nosaltres ens apareix aquest valor a l’extracte de la contribució.
7. Quota anual(I.B.I)= S’extrau de multiplicar la base liquidable pel valor del tipus impositiu. 74.480€ x 0.63%=556.97€.

Com a punt principal a extraure, podem observar a la taula, que als últims temps la contribució està muntat entre un 7-12% anualment, tot ve provocat per tenir una reducció de la revisió d’un 10% sobre el Coeficient Individual de Reducció i també pel que puga pujar el I.P.C. Aquests dos punts, s’apliquen per obligat compliment del RD 1/2004 «Llei del Cadastre Immobiliari», de règim estatal on poc poden fer els ajuntaments. Cal dir, que a l’últim any l’estat no ha muntat el I.P.C.

Des del meu punt de vista, hi han dues opcions per intentar reduir el pagament de la contribució als contribuents.
A) El primer seria la reducció del tipus impositiu de 0.63% en urbana i 0.72% en rústica, encara que hi ha que comentar que a Xàtiva s’utilitza el mateix tipus desde inici dels anys 2000.

B) El segón seria la revisió dels valors cadastrals dels bens, ja que molts d’ells es troben sobrevalorats respecte com es troba el mercat immobiliari en aquest moment. Pel que he pogut seguir a la premsa, l’ajuntament de Xàtiva ha demanat una revisió del cadastre de la ciutat per intentar baixar els valors cadastrals dels bens, però la veritat, li veig poc futur a eixa opció.

En definitiva, estem davant d’un impost difícil de valorar i d’explicar com heu observat. Espere que aquest article us puga servir a qualsevol de vosaltres, i poder comprendre un poc millor que és allò de la contribució, així com, poder extraure la vostra quota anual. Per últim, també voldria agrair, al funcionaris que donen la cara a l’ajuntament per la seva col·laboració, i tanmateix, fer-vos arribar que encara que ells son els receptors dels nostres malestars, ells poc poden fer davant de la «Llei del Cadastre Immobiliari».