Valoració Immobiliària

Aquitecte Técnic Col·legiat e Enginyer de l’Edificació

Per Salva Calvo.

Una valoració o taxació immobiliària és un informe realitzat per un tècnic competent en la matèria, on hi ha com objectiu obtenir el valor d’un determinat immoble o del dret sobre ell (Valor Immobiliari). En aquest informe, s’inclou informació sobre el valor de l’immoble, les seues característiques, entorn urbanístic, informació registral, informació cadastral, fotografies i documentació gràfica en general.
Aleshores, que és el valor immobiliari? Doncs, és el que està dispost a pagar un comprador dins d’una economia lliure i competitiva per un bé immoble, del que es té un coneixement complet de les seves qualitats e inclús vinculacions urbanístiques.
Ara bé, que entenem per bé immoble, doncs son aquells béns que tenen una situació fixa i no poden ser desplaçats sense ocasionar danys als mateixos.
Quins tipus de bé immoble son objecte de valoració?
• Vivendes.
• Promocions immobiliàries.
• Locals comercials.
• Edificacions industrials.
• Edificacions d’oficines.
• Hotels, residencies de la tercera edat e immobles lligats a activitats diverses.
• Edificacions d’ús terciari, dotacional o d’equipament.
• Centres comercials.
• Terrenys i solars.
• Finques rústiques.
Per tant, la valoració immobiliària és necessària per a diferents fins, aquests poden ser dividits en tres grups. Primerament les normatives, sent aquestes les dirigides a:
1. Garanties hipotecaries o préstecs.
2. Cobertura de les provisions de les entitats asseguradores.
3. Determinació del patrimoni de les institucions d’inversió.
4. Determinació del patrimoni dels fons d’inversió.
En segon lloc, les valoracions no normatives (coneixement del valor en general) amb el fi comú de conèixer el valor de mercat d’un immoble. Destacant:
1. Particions de patrimoni per raó d’herències o separacions.
2. Adecuació del valor dels actius per realitzar estats comptables.
3. Assessorament en una compra venta de vivendes.
4. Assesorament en una divisió patrimonial.
5. Fusions empresarials.
6. Subhastes.
Per últim, les valoracions per l’administració(Ajuntament, Diputació, Generalitat, Estat), normalment requerides per a valoració cadastral.
Amb tot açò, quins son els tècnics competents per a poder realitzar valoracions?
-Arquitectes
-Arquitectes Tècnics
-Enginyer.
-Enginyer Tècnics.
-Perits Taxadors.
Un dels grans demandants de taxacions o valoracions immobiliàries per a préstecs hipotecaris son els bancs o caixes, i d’aquesta manera saber quina és la quantitat econòmica que deuen concedir aquella persona que vol comprar-se un pis. Des del meu punt de vista, un dels problemes que han provocat aquesta crisi immobiliaria fou la sobre valoració de les taxacions immobiliàries.
En poques paraules, la gent tenia prou diners per a comprar el pis o la casa i també podia comprar-se un cotxe, els mobles i el que li apetia. Cal dir, que els taxadors eren convidats per aquelles persones que contractaven els seus servicis, per a sobrevalorar els béns. Com dir no aquella persona que et contracta?. En canvi, ara està passant el contrari.
En resum, ni el que era abans, ni el que esta ocorrent ara. Aquesta crisi ens deu ensenyar el camí que es deu valorar i concedir el preu just del bé ofert. I per descomptat, quan una entitat taxa un bé deu assumir que eixe és el valor i si la persona no pot pagar eixe bé, l’entitat deu saldar el deute amb el mateix i anular l’hipoteca.