Última hora en mesures urgents a l’edificació per part del govern

Salva  Calvo

Degut que ha sigut mogut aquest final d’any, per l’aprovació de Reial Decret-llei 20/2011 en mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera. Creiem convenient realitzar un article aclaridor sobre aquelles mesures que afecten l’edificació i aquelles coses que engloben aquesta.
Aquestes modificacions aparegudes, han sigut qualificades d’avançada d’aquelles més profundes que es produiran a finals de març, les quals, de segur que ens donaran les falles.

Anem a enumerar i fer una mínima explicació, sense ser molt exhaustiu, d’aquestes mesures que resulten transcendents, per la important carga tributaria que duen implícites.

A) Deducció en vivenda habitual:
Puntualitzar, que la deducció sols s’aplicarà a la vivenda habitual del contribuent. D’aquesta manera i amb efectes des de l’1 de Gener de 2011 es modifica el règim de deducció per adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual, així com les obres e instal·lacions d’adequacions de la mateixa. D’aquesta modificació podem extraure, que no es tindrà en consideració el nivell de base imposable del contribuent, tant per la seva aplicació, que serà universal, com pel càlcul de la base màxima de deducció, que quedarà establida en 9.040€ anuals(12.080€ per obres d’adequació). En resum, podrem deduir la nostra vivenda habitual fins uns 9.040€ per la compra i 12.080€ si realitzem obres d’adequació.

Es important destacar, que les obres d’adequació deduïbles, deuen ser per la vivenda habitual per raons de discapacitat, entenent com a tal les següents:
• Reformes de l’interior de la vivenda.
• Modificació d’elements comuns de l’edifici que servisquen de pas necessari entre la via pública i a la finca urbana, tals com escales, ascensors, corredors, portals o qualsevol element arquitectònic.
• Les obres necessàries per l’aplicació de dispositius electrònics que servisquen per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de seguretat.

B) Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A):
Des del dia 1 de Gener de 2012 i fins el 31 de Decembre de 2012 s’aplicarà el tipus reduït del 4% a les entregues dels edificis o parts dels mateixos aptes per la seua utilització com a vivendes, incloses les places de garatge, amb una màxim de dos unitats, i annexés en ells situats que es transmeti-se’n conjuntament.

C) Impost sobre Bens Immobles (I.B.I):
Es realitzarà una pujada d’aquest impost sobre la vivenda, segons l’antiguitat de la revisió cadastral, aquesta revisió anirà pujant progressivament entre 4%, 6% i 10%, i per tant, a la seua adequació al valor de mercat. Com podem veure en aquesta taula:

En resum, quan més temps fa que es va realitzar la revisió cadastral més serà el valor de la pujada d’aquest impost. Cal puntualitzar, que s’han excluit de l’increment de l’IBI:
• Al 50% de les vivendes de menor valor cadastral de cada municipi, sempre que el valor cadastral s’hagen actualitzat desprès de 2001.
• Les localitats que realitzaren la seva revisió cadastral entre 2005-2007 quedaran exemptes, al ser els anys on els valors dels immobles eren més elevats.

Respecte al nostre cap i casal, Xàtiva, queda exempta d’aquesta pujada al realitzar la seva revisió cadastral l’any 2005. Sols pujarà el que li pertoque per l’augment del Coeficient Anual de Reducció aplicat a la base liquidable. A Xàtiva en aquest 2012 estarà sobre el 5-6%, aquesta pujada ve marcada per llei i d’obligat compliment al RD 1/2004 «Llei del Cadastre Immobiliari».

Com afectarà aquesta pujada d’impostos a altres localitats?
• Vallada: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 1993.
• Moixent: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 2000.
• Enguera: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 1993.
• La Font de la Figuera: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 1993.
• Canals: Pujada del 6% al ser la seva revisió cadastral de l’any 2002.
• Alcudia de Crespins: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 1993.
• La Granja de la Costera: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 1993.
• La Llosa de Ranes: Exempt de pujada d’impost al ser la seva revisió cadastral del 2011. Aquesta pujarà segons la seva revisió actual.
• Navarres: Pujada del 10% al ser la seva revisió cadastral de l’any 1993.

Espere que haja sigut d’utilitat aquest article, i d’aquesta manera aclarir les últimes pujades fiscals relacionades amb el món de la construcció. Si teniu qualsevol dubte del funcionament del I.B.I, vos recomane visitar el meu blog http://salvacalvo.wordpress.com. On podreu llegir un dels articles publicats fa unes setmanes, sobre l’I.B.I(Impost de Bens Immobles) i el seu funcionament.

Un comentario sobre “Última hora en mesures urgents a l’edificació per part del govern”

Los comentarios están cerrados.