Terrenys Inundables

Per Salva Calvo.
Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

Ara que venen temporades de pluges fortes, encara que pareix que li està costant a les nostres terres, però tots tenim clar que de segur que arribaran. Ens ve al cap, com pot ser que al segle XXI encara hi hagen riuades com les que sofrim any darrere any. Queda clar, que de vegades la força de la natura és impossible de aturar, però, la gran majoria de voltes, ens queda la sensació que hi han elements on nosaltres hi haverem pogut fer més.

Primerament per millorar la comprensió d’aquest article, explicarem que és un terreny inundable. Doncs, és un terreny pla o poc ondulat, normalment adjacent a un riu, rambla, rierol… que te possibilitats d’experimentar inundacions ocasionals o periòdiques. Ens queda clar, que molts territoris poden ser inundats, però aquest terme s’utilitza sols en aquelles zones que s’inunden amb certa freqüència.

Respecte a la nostra Comunitat, de tots és sabut que és una de les regions espanyoles més afectades pel risc d’inundacions per molts factors, com per exemple, la singularitat del clima, la morfologia del terreny o el no haver considerat els riscos d’inundació al procés de planificació d’ordenació de l’edificació (construcció de vivendes a determinades zones). Aixó ha fet que al nostre cap i casal, les catàstrofes hagen imposat el destí de les inversions públiques.
A la nostra Comunitat, a més a més d’aquesta política inversora quan la catàstrofe ha assolit a les nostres terres. A l’any 2003 i amb la creació del PATRICOVA (Pla d’Acció Territorial de Caràcter Sectorial sobre la Prevenció del Risc d’Inundació a la COmunitat VAlenciana), s’intenta per part de l’administració pública desenvolupar una llavor preventiva enfront de les inundacions.
Aquest pla de prevenció consisteixen delimitar el risc, obtindré un impacte actual i futur produït per les inundacions i desenvolupar un programa d’actuacions per reduir al màxim les seves conseqüències. En aquest document, podem vorer un mapa que contempla 6 nivells de risc, per combinació de dues variables, la freqüència d’inundacions i l’altura que poden arribar les aigües. Els nivells de risc son:
1. Risc-1: Freqüència alta (una inundació cada 25 anys) i altura de calat alta (més de 0.8m muntaria el nivell de les aigües).
2. Risc-2: Freqüència mitjana (100 anys) i altura de calat alta (més de 0.8m).
3. Risc-3: Freqüència alta (25 anys) i altura de calat baixa (menys de 0.8m).
4. Risc-4: Freqüència mitjana (100 anys) i altura de calat baixa (menys de 0.8m).
5. Risc-5: Freqüència baixa (500 anys) i altura de calat alta (més de 0.8m).
6. Risc-6: Freqüència alta (500 anys) i altura de calat baixa (més de 0.8m).

Al PATRICOVA es dissenya les actuacions davant l’impacte de la inundació. Les mesures previstes són de tres tipus: estructurals, de restauració hidrològic-forestal, i en matèria de d’ordenació urbanístic-territorial.

El que ens queda clar, és que les àrees riberenques presenten unes condicions idònies per al desenvolupament humà, al ser zona de sol fèrtil, facilitat de rec, eix de comunicació terrestre i fluvial, pendents poc pronunciades que faciliten l’edificació,… Açò fa que les principals ciutats espanyoles estiguen assentades a la ribera dels rius, com per exemple: València(Riu Turia), Madrid(Riu Manzanares), Sevilla(Riu Guadalquivir), Salamanca(Riu Tormes), Bilbao(ria de Bilbao),… Al principi els assentaments urbans intentaven situar-se als llocs més resguardats dels rius, però el creixement de les mateixes a portat a l’ocupació de zones progresivament més perilloses, açò unit als problemes de drenatge per part del clavegueram de les ciutats, la neteja dels barrancs i rius, provoca o aumenta la possibilitat de patir inundacions de forma ràpida i continuada.

Aquest pla el que intenta és reduir al màxim les conseqüències derivades de les inundacions a partir d’un estudi previ. De segur que es preguntareu quin és l’organisme que regula el PATRICOVA a la nostra zona? Doncs, aquest organisme és el CHJ (Confederación Hidrográfica del Jucar) amb sede a la Avda. Blasco Ibañez de València.

En resum, aquest organisme amb ajuda del PATRICOVA regula les competències en matèria de seguretat en inundacions, marca les zones on es poden construir vivendes, carreteres així com, distancies mínimes de qualsevol edifici respecte a rius o rambles. Per altra banda, diferencia les zones que poden patir inundacions segons la probabilitat en anys que tenen de sofrir una gran inundació. També marca el possible impacte d’una inundació i quines són les mesures per a reduir riscos. I per últim, dins del pla ens trobem uns plànols de tota la comunitat on es marca i diferencia les zones amb els riscos de gran inundació.

I quines activitats a realitzar per l’administració ajudarien de bon grau a reduir riscos d’inundació? Doncs, anem a enumerar-les per millorar la comprensió.
1- Dics de protecció a les zones de risc.
1. Canalitzaments de rius, rierol, rambla,…
2. Derivació de caudals i zones amb fluix d’aigua.
3. Embassaments de retenció d’aigües.
4. Restauració i neteja hidrològic-forestal(Neteja de rius i rambles).
5. Millora del drenatge en infraestructures.
6. Millora del drenatge superficial tant en zona urbana com no urbana.
7. Tècniques compensatòries per a zones impermeabilitzades.

Com a curiositat, la zona de Xàtiva i voltants que es considera amb un risc d’inundació per la vall del riu Canyoles i al riu Albaida amb un risc 1-3-4. També podem comentar que Xàtiva té una superfície de 7870 hectarees, amb una zona urbana de 461.30 hectarees i amb una superfície inundable de 332 hectarees. Així que podem vorer que estem a una zona amb possibilitats de patir inundacions.

 

 

 

 

 

 

 

Si teniu algun dubte o interes sobre aquest problema podeu consultar la web: http://cartoweb.cma.gva.es/metadatos/orde_patricova_patricova.xml o http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/prevencion_inundaciones/cartografia_inundables/, ací teniu informació suficient.

Cal puntualitzar, que les fotos adjuntades sobre les zones d’inundació marcaques amb color tenen un risc-2, amb freqüencia d’inundacions entre 25-100anys amb un calat de més de 0.8m.

Espere de bon gust vos siga d’utilitat aquest article informatiu, on la nostra comunitat posa a la má la informació necessària per previndre i delimitar l’impacte de futuribles grans inundacions a la nostra comunitat.