Ontinyent oferta 29 plazas para realizar práticas en distintos departamentos

A través del programa de la Diputación de Valencia La Dipu et beca. El plazo de solicitud se abre mañana

El Ayuntamiento de Ontinyent ofertará un total de 29 plazas en distintos departamentos municipales para ser ocupadas por estudiantes en periodo de prácticas.

Según informaba en el pleno de ayer la concejala de Educación, María Abad, “la Diputación de Valencia, a través del programa La Dipu et beca, oferta una serie de plazas en todas las administraciones locales de la provincia, a las que el Ayuntamiento de Ontinyent se ha acogido”.
Por este programa, el consistorio ontinyentí ha solicitado un total de 29 becas que serán disfrutadas por el mismo número de estudiantes de distintas disciplinas durante un periodo de tres meses.
“Hemos preguntado en cada departamento la necesidad de estudiantes en prácticas que tienen, y en base a eso hemos elaborado un listado que hemos presentado a la Diputación”, indica la edil de Educación.
Las becas ofertadas son las siguientes: 14 para el área de gestión administrativa, 2 para el área económica, 2 para el área de cultura, 6 becas para el departamento de servicios sociales, 1 beca para informática, 1 beca para el departamento de obras y electricidad, 1 beca para el área de turismo, y 2 becas para el departamento de información y comunicación.
Los estudiantes que pueden solicitar dichas becas son todos alumnos de formación profesional o estudios universitarios relacionados con la materia.
El periodo de solicitud de las ayudas, que consisten en 600 euros brutos mensuales, se inicia mañana 22 de mayo y finaliza el 2 de junio.
Tanto las bases como la solicitud se encuentran colgadas en la página web del ayuntamiento www.ontinyent.es, así como en el tablón de anuncios.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ, DINTRE DEL PROGRAMA «LA DIPU ET BECA»
PRIMERA. Objecte i nombre de beques

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins un màxim de 29 beques a estudiants en les següents àrees d’activitat:

picture-8

La concessió del nombre concret en cada una de les àrees queda supeditada al perfil dels sol·licitants d’esta convocatòria.

SEGONA. Dotació, pagament i durada de les beques

Cada una de les beques està dotada amb un import de 600 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.
El període de durada de les beques comencen l’1 de juliol de 2009 i finalitzarà com a màxim el 30 de setembre de 2009.

El període de gaudi de la beca serà necessariament durant els mesos de juliol, agost i setembre, no podent-se perllongar la durada de les beques més enllà del mes de setembre.

TERCERA. Requisits
Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concorrença competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunesquen els següents requisits abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

Tindre veïnat administrativa en algun municipi de la província de València.
Tindre 18 anys complits.
Estar cursant algun dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional de les famílies que es relacionen a l’annex II, o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura.
No trobar-se immers en cap de les circumstàncies recollides als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i front a la seguretat social, el que acreditarà mitjançant declaració responsable.
No estar gaudint d’altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar junt a les mateixes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de l’aprovació d’estes bases, les quals seran publicades al Tauler d’Anuncis municipal, i a la web municipal, www.ontinyent.es.

Les sol·licituds, presentades en el model d’instància que s’inclou com annex I, es presentaran al registre general de l’Ajuntament d’Ontinyent. Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se dels requisits enumerats a la base tercera i els mèrits que s’al·leguen.

Per acreditar els requisits anomenats, els aspirants caldrà que acompanyen la següent documentació:

Fotocòpia compulsada del DNI.
Certificat d’empadronament, acreditatiu de la residència en qualsevol municipi de la província de València.
Fotocòpia compulsada del justificant de la matrícula, o certificat del centre que acredite estar matriculat en el curs acadèmic 2008/09 en algun dels ensenyaments prevists en l’apartat 3 de la base tercera.

CINQUENA. Baremació de mèrits i situació de discapacitat.

Els mèrits que es baremen a efectes d’esta convocatòria són els següents:

Nota mitja de l’expedient acadèmic aportat: fins a 2 punts
Curs que es troba cursant actualment. Es puntuarà màximament qui es trobe en l’últim curs dels estudis que estiga realitzant: fins a 1 punt.
Adequació dels ensenyaments aportats a l’objecte de les diferents beques convocades: fins a 5 punts.
Altres mèrits: cursos específics en la matèria, altres idiomes comunitaris, veïnat en el municipi que es tracte, coneixements de valencià, coneixements d’informàtica, realització de jornades, seminaris relacionats…: fins a 2 punts.
Discapacitat: fins a 2 punts.

En cas d’empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació als següents apartats:

Discapacitat.
Adequació dels ensenyaments a l’objecte de la beca.
Nota mitja de l’expedient acadèmic.
Curs que es troba cursant actualment.
Altres mèrits.

SISENA. Comissió Avaluadora, concessió i seguiment de les beques.
Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres:

El president/a, 5 vocals i el secretari/a.

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, mitjançant els seus membres, quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits al·legats.

Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada ú dels aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta d’adjudicació de les beques, perquè les dictamine i s’aprove, si escau, per resolució d’Alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de les beques corresponents a alguna de les àrees d’activitat, si el perfil dels sol·licitants no s’adeqüen a les característiques concretes necessàries per al correcte desenvolupament de la mateixa.
L’entitat local nomenarà un o varis tutors/es que realitzaran el seguiment, coordinació i ordenaran l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació d’estes activitats.

SETENA. Drets i obligacions dels becaris i incidències.

Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de similar o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza a l’Ajuntament a cancel·lar el gaudi de la beca.
La participació dels becaris en este programa te caràcter formatiu, sense que esta activitat constitueixca en cap moment una relació laboral entre els becaris i esta entitat local.
Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d’aplicació les obligacions recollides a l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
Són obligacions dels becaris:
Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades pel seu tutor/a.
Tindre la dedicació que s’estableixca en les bases d’estes beques, que hauran de ser realitzades seguint les indicacions dels seu tutor/a.
Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a.
Elaborar memòria d’activitats, que deurà ser aprovada pel tutor/a.
Els tutors/es ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el temps de dedicació a dites activitats, que serà com a mínim de 25 hores setmanals, que deuran realitzar-se atenent al règim de funcionament del centre/departament on es realitze la beca.
L’incompliment, sense causa justificada, de les condicions establertes en la present convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, devent procedir al reintegre, si escau, de les quantitats percebudes fins el moment.
Davant les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel temps restant, segons ordre de puntuació que hi haja resultat del procés de selecció.

HUITENA. Pressupost
El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida 13000 91000 1410000 del pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Ontinyent de l’any 2009.

L’import total pressupostat per a esta convocatòria ascendeix a 13.680.- euros.