L’Olleria aprova la conmutació de sancions econòmiques per serveis a la comunitat

El ple de l’Olleria va aprovar per unanimitat “l’ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis en benefici de la comunitat com a alternativa a l’execució de sancions econòmiques”. Una normativa que pretén oferir una alternativa a l’execució de les sancions econòmiques als menors d’edat i persones joves amb edats compreses entre els 14 i 26 anys, o majors d’aquesta edat en què concórreguen circumstàncies especials a criteri de l’alcaldia.

“Es tracta d’un mecanisme que permet substituir en circumstàncies justificades i amb el consentiment del sancionat o dels seus tutors, les multes o sancions per la prestació de serveis a la comunitat”, comenta l’alcalde, Julià Engo. “És una mesura que pares i tutors ens venien demanant fa temps, perquè és una bona fórmula perquè especialment els joves, reparen ells mateixos els perjudicis que han causat a la comunitat”.

Segons estableix l’ordenança, els treballs que permetran a l’infractor commutar la sanció seran activitats d’utilitat públic amb interés social i valor educatiu. Així es prestaran serveis del tipus: ajuda a majors o discapacitats, manteniment i reparació del mobiliari urbà, treballs de manteniment o neteja, o accions de conservació i enriquiment del medi ambient.
Des de l’àrea de Seguretat Ciutadana, que encapçala Jovi Vidal, s’ha manifestat l’efecte beneficiós d’esta mesura. “Es tracta d’una ordenança especialment pensada per a eixos menors que realitzen una infracció que al final acabaven pagant els pares. Ara obrim la possibilitat que siga el jove, qui amb el seu esforç, repare el dany moral i físic que haja realitzat a la comunitat”, assenyala. Cal ressenyar que les sancions commutades seran les relacionades amb danys a bens comunitaris, mai un dany a un bé particular.