L’Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova les línies d’actuació per al 2014

També ha estudiat l’evolució de l’entitat durant el present exercici

Caixa Ontinyent ha celebrat la seua segona Assemblea General ordinària de l’any, amb assistència de 55 dels 58 membres que la conformen, és a dir, el 94.82% dels seus consellers generals.  L’Assemblea ha estudiat l’evolució de l’exercici, la gestió realitzada en obra social i l’informe de la Comissió de Control, que és favorable, respecte a la gestió econòmica i financera realitzada.

A 30-09-2013, els depòsits de clients es xifren en 782 milions d’euros, amb increment del 0,40% durant l’exercici; el crèdit a la clientela baixa un 5,74%, situant-se en 679 milions d’euros; la taxa de morositat és del 9,08%, amb increment de 2,79 punts; el benefici net és de 0,8 milions d’euros, un 1,08% superior al del mateix període de 2012, després de destinar a dotacions i sanejaments 12,7 milions d’euros, un 55,74% més que en l’exercici anterior. El capital principal és de 10,31%.
Així mateix, l’Assemblea General ha aprovat, per unanimitat, les línies generals del pla d’actuació per al 2014, que contemplen aspectes relatius a l’activitat financera, solvència, estructura orgànica i projecció social.

Nou entorn econòmic i legislatiu i projecció social de l’entitat

El President de l’entitat, Antonio Carbonell, s’ha referit a l’entorn econòmic, financer i legislatiu en què s’ha emmarcat l’activitat de la caixa amb importants canvis al llarg de l’any.

D’una banda, es confia ja en un nou escenari econòmic de recuperació, lenta però progressiva, perfilat pel descens de la prima de risc, el retorn de la inversió estrangera i l’increment de les exportacions. “El nostre repte ara és continuar aportant valor a la nostra societat, recolzant la recuperació econòmica i continuar revertint els beneficis allí on es generen”, ha destacat Carbonell.

D’altra banda, s’estan realitzant importants modificacions legislatives que afecten tant el sector com les caixes en particular, especialment amb la tramitació de la nova llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, que pretén tornar les caixes al seu model tradicional, basat en una dimensió limitada i un negoci principalment minorista, reduir el pes dels representants de l’administració pública en els òrgans de govern i reforçar la professionalitat dels membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control.

El President també ha assenyalat especialment la projecció social de Caixa Ontinyent, les actuacions de la qual han merescut el reconeixement públic inclús fora del seu àmbit d’actuació “per la gestió, el bon fer i el model del que ha de ser una caixa d’estalvis”. I és que “en esta caixa no sols es parla de depòsits, préstecs i inversions. En la nostra caixa es parla dels problemes de la nostra gent, de les seues inquietuds, de les seues necessitats i de què podem fer respecte d’això”. Com a aportacions de l’obra social d’esta caixa, ha recalcat el programa de manteniment dels 24 centres implantats en el seu àmbit d’actuació, la gran activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent, l’impuls de l’educació universitària en estes comarques, el programa de publicacions per a potenciar la investigació i la divulgació de temes autòctons i, sobretot, el contacte permanent i la col·laboració amb els col·lectius i institucions.