L’Assemblea general de Caixa Ontinyent aprova la modifició dels Estatuts

Manté el seu estatus de caixa d’estalvis sense capital privat, no transvasa la seua activitat a cap banc, i reduïx al mínim el nombre de membres de cada òrgan de govern.

Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General Ordinària, amb assistència de 62 dels 72 membres que la conformen, és a dir, el 86% dels seus consellers generals.

L’Assemblea ha aprovat els comptes i l’obra social realitzada en 2010, la distribució de beneficis i el pressupost d’obra social per al 2011, i la modificació d’Estatuts i de Reglament electoral. També ha autoritzat al Consell d’Administració a realitzar, si ho considera convenient, emissions de títols-valors.

Respecte als comptes, cal recordar que en 2010 els beneficis abans d’impostos van ser de 4,5 milions d’euros, un 17,12% menys que en 2009, dels que es destinen 0,9 milions d’euros al pagament d’impostos, 3,1 milions d’euros a Reserves, i 0,5 milions d’euros a obres socials.

El Core Capital de Caixa Ontinyent a 31-12-2010 era del 8,80%, complint àmpliament els requisits legals de solvència sense necessitat captar capital privat ja que el seu grau d’exposició als mercats majoristes és inferior al 20%.

El pressupost d’obra social per al 2011 es xifra en 0,9 milions d’euros, que es destinaran a impulsar una activitat variada i sostenible del Centre Cultural Caixa Ontinyent, gestionar la posada en funcionament de la Residència de Discapacitats de la Vall d’Albaida, continuar la gestió directa del Club de Jubilats d’Ontinyent i el sosteniment dels 27 centres socials, assistencials o culturals implantats en localitats del seu àmbit d’actuació, i a mantindre els programes de publicacions i col·laboracions amb col·lectius.

Continuar com a caixa d’estalvis.

L’Assemblea General va aprovar la modificació dels Estatuts i del Reglament Electoral de l’entitat, per tal que queden adaptats a la nova legislació.

Els nous Estatuts, que tindràn vigència quan els autoritze l’Institut Valencià de Finances, preveuen la continuïtat de Caixa Ontinyent com a caixa d’estalvis sense presència de capital privat i sense cedir el seu negoci financer a una altra entitat.

Estos Estatuts reduïxen al mínim legal el nombre de membres de cada òrgan i ajusten els percentatges de participació de cada grup en els seus distints òrgans, de manera que els representants de les administracions públiques no superen el 40% en cap cas. Així, l’Assemblea General passarà de 72 a 50 membres, el Consell d’Administració de 14 a 10 membres, i la Comissió de Control, de 8 a 5 membres.

Així mateix, els Estatuts arrepleguen la nova composició de cada òrgan per grups, donant entrada al de “altres entitats representatives d’interessos col·lectius” juntament amb els Impositors, Generalitat Valenciana, corporacions locals i Empleats. Els membres d’este nou grup seran anomenats per la Fundació Universitària Vall d’Albaida, ja que en el seu Patronat es troba present una variada representació d’organitzacions empresarials i sindicals, Universitat de València, Administracions Públiques i la mateixa Caixa Ontinyent.

El President de l’Entitat, Rafael Soriano, ha destacat que, amb estos Estatuts, Caixa Ontinyent afronta el canvi que comporta la reestructuració financera, “amb un escenari configurat per menys entitats, però amb major grandària; menys oficines bancàries, però amb major tecnologia; menor cost d’estructura, amb pressió en preus; i una nova legislació europea que exigirà majors nivells de capitalització”.

Segons l’opinió de Rafael Soriano, el Consell d’Administració i l’Assemblea General coincidixen que la millor opció de futur, per a complir l’esperit fundacional, és continuar com a caixa d’estalvis perquè ho permet la legislació i perquè “la nostra solvència, la nostra grandària, l’arrelament a esta terra, el compromís amb la nostra gent i la prudent gestió que hem realitzat tradicionalment, ens permeten hui continuar en eixe camí”.

Marxa de l’exercici 2011

El President també ha presentat a l’Assemblea General un balanç de la gestió en estos primers mesos de l’exercici, amb una estratègia que contempla un pla de negoci més exigent, per a mantindre el compte de resultats; un nivell més alt de capital, en previsió que la normativa eleve les exigències; i una reducció de costos, per a competir en preus. I tot això, compatible amb el manteniment de l’obra social.

Així, al 31-5-2011, el volum de negoci se situa en 1.659 milions d’euros, amb descens del 0,89%, la morositat se situa en el 4,41%, amb cobertura del 75%