L’Equip de Govern d’Albaida explica els resultats econòmics de l’Auditoria

L’Ajuntament d’Albaida ha fet públics els resultats de l’auditoria comptable duta a terme a l’Ajuntament i a l’Empresa Pública Gestiona, de capital 100% municipal.

Aquest estudi ha estat elaborat per la consultora Faura Casas, amb una contrastada experiència en aquestes tasques, que ha executat un acurat estudi dels comptes municipals durant els últims anys.

Els responsables d’explicar les conclusions davant els mitjans de comunicació han sigut l’Alcalde, Josep Antoni Albert i els Tinents d’Alcalde, Eva Tormo i Joan Antoni Juan Perona, aquest últim màxim responsable de les finances locals. Juan Perona ha qualificat, a partir de les dades exposades, que “la situació no és greu ni molt greu, és gravíssima. El deute total de l’Ajuntament i de Gestiona ascendeix a 16.814.412 euros a 31 de desembre de 2010, xifra que continua augmentant durant l’any 2011 i que s’incrementarà en 1 milió d’euros més, si tenim en compte els interessos de demora que haurem de pagar per les reclamacions judicial de proveïdors que estan en procés”.

L’auditoria comptable detalla en profunditat quin era l’estat exacte de les finances municipals a data 31 de desembre de 2010 i se’n poden extreure principalment tres conclusions. En primer lloc, destaca un exagerat desequilibri pressupostari, ja que l’any es va tancar amb un romanent de tresoreria negatiu de 7.774.512,77 milions d’euros.

En segon lloc, l’endeutament real de l’Ajuntament d’Albaida i la seua empresa municipal a finals de l’any 2010 arribava pràcticament als 17 milions d’euros. En concret, l’Ajuntament devia 12.254.615,59.euros, i la societat municipal GESTIONA devia 4.559.796,51 euros. En total, l’Ajuntament va acabar l’any amb un endeutament de 112,86% sobre el seu pressupost, quan el límit marcat pel govern central és del 75%.

En tercer lloc i, com a conseqüència de tot, l’estudi destaca una total i absoluta falta de solvència de l’Ajuntament a curt termini per a fer front als seus compromisos. Segons Joan Juan Perona, “aquesta conclusió, si ens referirem a una empresa privada, ens faria parlar d’una suspensió de pagaments”.

Aquestes tres conclusions formen la radiografia de l’estat dels comptes municipals, però pel que fa a les raons per les quals s’ha arribat a aquest punt, l’auditoria presentada destaca, especialment, que no han hagut mecanismes de control del deute; a més, no s’han realitzat estudis del costos dels serveis públics; també s’han detectat pràctiques comptables irregulars, ja que no consta informació completa de les subvencions i de la seua execució; d’altra banda, la despesa de personal implicava, a 31 de desembre de 2010, el 60% de la despesa corrent; a més, ha hagut una important falta de previsió a l’hora de programar la despesa, permetent que aquesta es situe molt per damunt dels ingressos reals; també s’han elaborat els pressupostos amb poc rigor, inflant les partides d’ingressos per a poder arribar a quadrar les despeses; una altra qüestió és la falta de control dels ingressos corresponents a determinats impostos i, per últim, ha faltat rigor a l’hora de comptabilitzar els drets que l’Ajuntament te pendents de cobrament.

No obstant això, el Regidor d’Economia i Hisenda, Joan Juan Perona, ha fet una important puntualització: “Les pràctiques comptables i administratives reflecteixen una situació de descontrol, improvisació i absència de bona praxi professional administrativa que, de cap manera, son imputables als funcionaris d’aquest Ajuntament com a col·lectiu, sent l’únic responsable d’aquest caos l’anterior equip de govern, i el seu màxim exponent l’anterior alcalde, Juan José Beneyto, que ha traslladat la seua peculiar, quimèrica i caòtica personalitat a l’administració municipal, impregnant la mateixa d’uns vicis i un ambient enrarit que aquest nou equip de govern s’ha proposat eliminar.”

En conclusió, segons Joan Juan Perona, “una de les majors dificultats amb que ara ens trobem és la impossibilitat legal de poder aprovar uns pressupostos per a l’any 2012, al no poder incorporar al mateix l’enorme romanent negatiu de tresoreria ni poder fer ús de cap de les solucions apuntades en l’article 193 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. No obstant açò, s’està elaborant el mateix, amb la finalitat de tenir unes previsions d’ingressos reals i ajustar la despesa als mateixos, realitzant quantes accions correctores siguen precises. Demanarem de les Administracions Estatal i Autonòmica, així com al Tribunal de Comptes, l’ajuda necessària per a poder dur a terme una gestió transparent i austera, que ens permeta anar reduint el dèficit gradualment. Tasca per a la qual, en el millor dels escenaris, es necessitarà, com a mínim, de tres a quatre legislatures.”

D’altra banda, Josep Antoni Albert, Alcalde de la ciutat, ha explicar, en deteniment, la situació real de l’Empresa Pública Gestiona. Albert destaca que “Gestiona s’ha utilitzat com un segon ajuntament, el PP va derivar la prestació de serveis públics com la piscina coberta o determinats espectacles públics, quan eixe no era el seu objectiu”. Gestiona no pot fer front als pagaments immediats i te un endeutament de vora 5 milions d’euros, aquesta situació ha portat a demanar el concurs de creditors de la mateixa.

L’Alcalde explica que “hi ha projectes on la malifeta de l’antic equip de govern popular és veu molt clarament. Per exemple, en el cas del Projecte Albaida Humida, es va realitzar una compra-venda de terrenys per un valor final de 630.000 euros, més costos addicionals, quan el seu valor de taxació era de 321.000 euros”. Albert assegura que “la comptabilitat no està gens clara i els responsables judicials que gestionaran l’empresa pública d’ara endavant, hauran de depurar les responsabilitats que creguen convenients. Malauradament, Albaida som, després de Marbella, la segona ciutat de l’Estat i la primera del País Valencià, que portem a una empresa pública a concurs de creditors”.

Per una altra banda, Eva Tormo, 1era Tinent d’Alcalde, assegura que “cal realitzar molts sacrificis, i els polítics som els primers que ho hem de fer, de fet, l’Alcalde s’ha reduït el sou un 25% i els regidors de l’equip de govern no cobrem indemnitzacions per l’assistència a les comissions d’àrea”. A més a més, assenyala Tormo “anem a actuar amb responsabilitat i transparència, demanarem ajuda a totes les Administracions públiques i realitzarem a Albaida, el 10 de febrer, una Assemblea Popular on explicarem la situació real de l’Ajuntament”.

També remarca Tormo que “la nostra tasca va començar fa temps, quan estàvem a l’oposició i demanàvem responsabilitats al PP per la nefasta gestió que estava realitzant, cal que siguen responsables dels seus actes i que donen la cara, actuacions com les seues no poden quedar impunes”. “Per la nostra banda”, conclou “encetarem un procés ampli de participació ciutadana on els polítics, els treballadors de l’Ajuntament, els ciutadans d’Albaida i les administracions superiors, col·laborem per tirar endavant i aportar solucions consensuades, que malgrat que no seran fàcils ni còmodes, son la única via d’eixida a la greu situació d’Albaida”.

Per finalitzar la compareixença pública, Josep Antoni Albert, ha explicat les mesures que van a prendre’s des del Govern municipal i ha recordar algunes de les que ja s’han pres com l’acomiadament de 8 treballadors; la reducció del sou de l’Alcalde en un 25% o l’aplicació del Pla de Sanejament aprovat per l’anterior equip de govern. A més a més, també s’aplicaran mesures com la sol·licitud d’ajuda a totes les administracions públiques per poder refinançar el deute a llarg termini; l’aprovació d’un nou pla de sanejament fins al 2015; la reducció d’hores extres dels treballadors, de la productivitat i de les ajudes socials als mateixos; l’estudi acurat de tots els serveis públics per compensar el dèficit amb l’increment de taxes i preus públics (hem de recordar que actualment l’Ajuntament assumeix el 70% del cost dels serveis municipals); la eliminació de serveis que no son essencials, com ha passat amb el tancament de la piscina coberta; i l’ajust al màxim dels contractes de subministrament de l’Ajuntament.

Per últim, el missatge que han transmés en conjunt els 3 portaveus de l’Equip de Govern ha sigut la necessitat d’unitat, de comprensió i de ganes d’arrimar el muscle. Asseguren des de l’Equip de Govern d’Albaida que “cal que la ciutadania d’Albaida siga capaç de comprendre tot el que ha passat i que, junt als governants, aposten per el sacrifici i la unitat per tirar endavant la nostra benvolguda ciutat. Per damunt de qualsevol interès partidista, l’Equip de Govern farà el que calga per treure a Albaida del pou on ens ha deixat clavats el PP”. En paraules del Regidor d’Economia i Hisenda, Juan Perona: “Amb aquesta radiografia, la solució no és fàcil, però és possible.”