L’Ajuntament publica les bases per a contractar personal de les Brigades Municipals

Per a la substitució amb caràcter temporal del dues persones

L’Ajuntament de Xàtiva ha publicat les bases per a la contractació laboral de personal de les Brigades Municipals per a la substitució amb caràcter temporal del seu personal. Es presentarà oferta genèrica d’ocupació a l’oficina corresponent del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) per a seleccionar als candidats per als llocs de treball que corresponguen.

La valoració es realitzarà a totes les persones aturades remeses pel Servef i la contractació s’efectuarà a les persones aturades que major puntuació hagen obtingut en el procés de valoració. Qualsevol rebuig a l’oferta d’ocupació que es tracta s’acreditarà documentalment mitjançant renúncia signada per la persona interessada.

En el cas que l’Ajuntament tinguera constituïda Borsa de Treball, aquesta es podrà utilitzar per a fer la selecció dels candidats, sense haver de presentar oferta en el Servef.

Els criteris de valoració dels candidats presentats seran:

A) Experiència Professional:

Es valorarà l’experiència professional dels participants d’acord amb el següent barem: 1. Per treballs realitzats en l’Administració local relacionats amb el lloc de treball al qual s’opta: 0,20 punts per cada mes complet de servei en actiu. 2. Per treballs realitzats en altres Administracions Públiques o en empreses del sector privat relacionats amb el lloc de treball al qual s’opta: 0,15 punts per cada mes complet de servei en actiu. 3. Per treballs realitzats en les Administracions Públiques o en empreses del sector privat, relacionats amb el lloc de treball al qual s’opta corresponents a grups de titulacions superiors: 0,10 punts per cada mes complet de servei en actiu.

B) Formació:

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, el contingut del qual estiga relacionat amb les funcions del lloc que es convoca, de durada igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats per l’interessat i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre u organisme públic de formació, conforme a la següent escala: 1. De 100 o més hores 1 punt. 2. De 75 o més hores 0,80 punts. 3. De 50 o més hores 0,60 punts. 4. De 25 o més hores 0,40 punts. 5. De 15 o més hores 0,20 punts.

C) Formació específica:

Estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, conforme a la següent escala: Elemental. 0,30 punts. Grau Mitjà. 0,60 punts. Superior. 0,90 punts.

Remarcar que la valoració del coneixement del valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Un comentario sobre “L’Ajuntament publica les bases per a contractar personal de les Brigades Municipals”

Los comentarios están cerrados.