Intersindical Salut – Simap exigeix que es solucionen les rigideses del servei de menjador laboral de l’hospital

Sanitat va adjudicar a una nova empresa la cafeteria i el menjador del Lluís Alcanyís

Intersindical Salut – Simap, insta la Gerència per què solucione les rigideses del servei de menjador laboral de l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ocasionades per la incorporació de la nova adjudicatària. El passat 13 de gener, es va celebrar la Junta de departament Xàtiva Ontinyent, on van ser abordats diversos punts de gran transcendència per al departament, entre la direcció i els representants dels treballadors i treballadores.

Malgrat la rellevància de la totalitat dels assumptes tractats, a petició d’Intersindical Salut i SIMAP, i en el torn de precs i qüestions es va abordar una de les qüestions que més indignació està provocant entre la plantilla del centre hospitalari de Xàtiva, la recent adjudicació del servei de menjador laboral i cafeteria.

Des d’Intersindical Salut i SIMAP, interpel·laran directament als responsables darrers del procès d’adjudicació del servei, Garcia Vicente (Gerent) i Aniceto Lacasa (Dir gestió d’aleshores), tot indicant que “si l’objecte de la nova licitació del servei era la seua millora, aquest objectiu no havia estat aconseguit, la qual cosa manifesta el fracàs estrepitós de l’operació”.

Així mateix, i feta anàlisi del plec d’especificacions tècniques, des del sindicat s’indicaren els següents extrems com a més destacables:

Inconcreció de l’objecte del contracte donat que es conceptua el servei com a: Art. 1 “El presente pliego tiene como objeto regular las prescripciones técnicas por las que se deberá regir la prestación del servicio de cafetería-comedor en el hospital Lluis Alcanyis de Xàtiva”. Des d’Intersindical Salut –Simap destaquen que “el servei ha d’abordar, al menys la cobertura de tres serveis ben diferenciats: a).- Servei de menjador laboral al personal de servei (guàrdia). b).- Servei de menjador laboral per a la resta de personal i empreses subcontractades. c).- Servei de cafeteria – restaurant al públic i usuaris dels serveis sanitaris».

D’altra banda, en contradicció a la inconcreció de l’objecte exposada anteriorment, al punt 8.2 del plec, “sí que trobem un detall exhaustiu del nou sistema de tarifes en funció del client, que abasta fins a 5 tipologies diferents en funció del client i de la comanda realitzada, incorporant una distinció entre els que es denomina oferta obligatòria i no obligatòria, la qual cosa imposa una rigidesa en els menús d’oferta obligatòria al personal i el sobrecost addicional de la mínima alteració o substitució de productes”.

Finalment, indiquen, “no s’especifica en cap lloc del contracte les quantitats mínimes de les racions, la majoria de racions són escasses per a un règim normal”. Atesa la “insatisfacció” que el servei de menjador està provocant entre aquells usuaris que no disposen d’altra alternativa de menjador laboral, des d’Intersindical Salut i SIMAP, instem a la gerència del departament, per què “adopte les mesures necessàries per a simplificar la prestació del menjador laboral i que finalment esdevinga en un servei que dóna plena cobertura i satisfacció als usuaris als quals s’adreça”.