EU de Xàtiva proposa la creació d’un Pacte d’Emergència Social

Lorente: a Xàtiva s’estan produint avisos d’embargament de vivendes sense que el govern municipal tinga cap actuació previsora al respecte.

EU ha volgut informar que han sol·licitat al Govern que pose damunt la taula tota la informació de que dispose en relació als embargaments que hi hauran a la nostra ciutat com a conseqüència de la dificultat de les famílies de fer front a les hipoteques. “L’obligació d’un Govern és anticipar-se als problemes i buscar solucions abans que el drama estiga en el carrer” ha apuntat Miquel Lorente.

“Durant aquest darrers anys, abans de la crisi, les administracions han estat també responsables de l’impuls de la construcció i del règim de propietat privada, el que ha induït a les famílies a un sobreendeutament com a única manera d’accedir a un habitatge digne. Tots sabem que en aquest context les entitats bancàries van arribar a finançar fins el 120% del valor de moltes vivendes. L’arribada de la crisi ha comportat, com era d’esperar, que avui el principal problema a Xàtiva siga l’atur i el segon, els problemes de les famílies per fer front als pagaments de les hipoteques de les seues vivendes habituals” ha manifestat el portaveu de la formacó d’esquerres.

Les dades del «Consejo General del Poder Judicial» són extraordinàriament greus. En tres anys s’executaran més de 350.000 embargaments judicials per impagament d’hipoteques, quina quota d’aquesta xifra li toca a Xàtiva?, ha preguntat Lorente.

“Certs grups cívics de la ciutat estan asistint a més de 200 famílies amb situacions d’emergència social extremes. Per aquesta raó, EU continuarà proposant al Govern de la ciutat la creació d’un Pacte d’Emergència Social format per, a més d’una representació política i tècnica de l’Ajuntament, representants d’entitats, associacions i ONGs, incloses les religioses, de la ciutat. De fet, aquestes entitats estan avui detectant tant o més casos que els propis serveis municipals. Cal ser realista i acceptar que l’Ajuntament sol no pot garantir el diagnòstic ni la solució d’aquest problema”, ha dit la portaveu.

La coalició proposa que el funcionament d’aquest foro estiga consensuat per totes les forces polítiques i que tinga com objectiu principal intervenir abans que l’embargament s’haja produït, buscant solucions diferents a realitats que, de ben segur, també seran diferents:

  1. Mediació entre els propietaris i les entitats bancàries, en els casos que siga possible
  2. Orientar a les famílies a sol·licitar les prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament de lloguer
  3. Suport econòmic directe de l’Ajuntament allà on està començant a iniciar-se la impossibilitat d’abonar la hipoteca
  4. Acordar que els casos amb previsió d’embargaments arrel de que els propietaris es troben en situació d’atur, es tinguen en compte de manera
  5. prioritària en els Plans d’Ocupació de l’Ajuntament (Escoles Taller…). Aquestes i segurament d’altres mesures són les que volem consensuar amb tots els grups municipals, a fi i efecte de prevenir abans de curar. La cohesió social ha de ser una de les prioritats en un moment tant delicat econòmicament i socialment com el que estem vivint