Els socialistes de Xàtiva presenten al·legacions al projecte de Macroabocador de Llanera de Ranes

Cerdà: “La posada en marxa del Macroabocador de Llanera de Ranes suposarà una agressió al nostre territori i una disminució de la qualitat de vida per als habitants de Xàtiva i la seua comarca”.

El portaveu del socialistes a l’Ajuntament de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciat la presentació per part del seu grup d’al·legacions al projecte de Macroabocador de Llanera de Ranes. Amb aquesta acció, els socialistes de Xàtiva recolzen el treball portat a terme per la Plataforma “No al Macrovertedero de Llanera”. Segons Cerdà “la posada en marxa del Macroabocador de Llanera suposarà un clara agressió al nostre territori. Així com, una disminució de la qualitat de vida per als habitants de Xàtiva i la seua comarca. Per això, hem presentat aquestes al·legacions i animen a tot els veïns de la ciutat i la comarca ha que facen el mateix. Entre tots hem de frenar la mort del nostre territori”, va dir.

Segons expliquen els socialistes a les seues al·legacions, no s’han dut a terme per part de les empreses els estudis adients per a la instal·lació d’un abocador de les característiques del que es projecta a Llanera. A més a més, bona part de les instal·lacions previstes es portaran a terme sobre sols permeables, el que pot dur a l’afectació dels nostres aqüífers i la seua corresponent contaminació. Per aquest motiu, el regidor socialista ha sol·licitat al President del Consorci de Residus, el regidor de Xàtiva Vicent Parra, que “paralitze el projecte i opte per una solució més respectuosa amb el nostre territori. Una solució que no afecte a la salut dels veïns de la comarca i que no supose la destrucció i contaminació del nostre medi ambient”.

Així mateix, Cerdà ha recordat que “son molts els veïns i les veïnes de Xàtiva i la resta de la comarca que ens hem manifestat en contra d’aquest model de gestió de residus i en contra de la instal·lació d’un macroabocador a les nostres terres i per això li reclamem al senyor Parra que escolte la veu de tots i busque una solució de consens”, va concloure.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Albereda Jaume I, 35. Xàtiva. Telèfon: 96 228 98 30. E-mail: gmpspv@ayto-xativa.es
Roger Cerdà i Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament,
compareix i com a millor en dret DIU:
Que, a la vista de la publicació de l’Edicte de 27 de maig del Consorci de Gestió
de Residus del Pla Zonal X,XI i XII Àrea de Gestió II referent al procediment d’informació
pública del pla especial per a les instal.lacions de valorització i eliminació del Pla Zonal
X,XI i XII, Àrea de Gestió 2, a Llanera de Ranes [2011/6831] al Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana nº6544 de 16 de juny de 2011 (Pàgina 24628), presentem les
següents AL.LEGACIONS:
I.
Considerant el procediment d’adjudicació del “Contracte de concessió de
l’obra pública i el projecte de gestió de residus urbans de la Zona X, XI i XII
àrea de Gestió 2 de la Comunitat Valenciana” i després de l’examen dels
documents als que hem tingut accés hem detectat que cap de les empreses va
realitzar els estudis necessaris per a garantir que l’emplaçament triat fos
realment apte.
II.
Dita adjudicació incompleix a més a més els Principis de Cautela i Precaució,
de Protecció a la Salut Ambiental i de Minimització de l’afecció al Paisatge que
regeixen el PIR per la manca d’estudis previs i per l’enorme tamany de les
instal·lacions proposades.
III.
La legislació indica que sols es podran autoritzar construccions a la zona de
servitud de caixers a situacions molt determinades. En aquest cas s’invadiran i
afectaran al menys els caixers de cinc barrancs. Existint altres 24 sols aptes al
nostre Consorci no és necessari afectar aquestos caixers, existint altres sols
aptes als que no seria necessari posar en risc els tan necessitats recursos
hídrics.
IV.
De l’anàlisi de la documentació presentada es dedueix que bona part de
l’abocador s’instal·larà sobre sols permeables i als que es troben abundoses
proves de l’existència d’aqüífers, és a dir, l’emplaçament triat incompleix tant
la normativa del PIR com la Llei d’Aigües, a més a més, de suposar un risc per
a la qualitat del medi ambient i la salut de nombroses persones.
V.
L’Avaluació d’Impacte Ambiental no aporta informació ni planifica res respecte
a la qualitat de l’aire, existint activitats emissores d’elements perillosos com el
desmantellament d’electrodomèstics o la incineració d’animals de companyia.
Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, tot i reconèixer que aquesta
consistirà a dos elements nocius per a la salut (pols i contaminants químics) i
altre moles i insalubre (pudors) no s’especifica cap mesura concreta per al seu
control i reducció. A cap apartat de l’AIA es contempla la instal·lació de Biogas
per a cogeneración d’energia projectada tot i les emissions que generarà i els
riscos que pot suposar.
VI.
Hi ha un estudi visat pel Col.legi de Geòlegs amb data de 3 de desembre de
2010, Full 758, Número 4252 que demostra que a la zona, a més a més,
d’existir abundoses aigües subterrànies relacionades amb els aqüífers del
Caroig, Canals i Foia de Xàtiva, hi ha també un gran risc de subsidència i
col.lapse dels sols que invalidarien la ubicació d’un abocador a la zona per
l’elevat risc que suposaria.
VII.
Hi ha un ample rebuig social a la zona envers la instal·lació de l’abocador ja
que causarà greus perjudicis ambientals, socials, sanitaris i econòmics.
Aquesta oposició s’ha mostrat a l’organització de 4 manifestacions que van
contar amb entre 2000 i 3000 participants (una a Llanera de Ranes i 3 a
Xàtiva), l’organització d’altres actes reivindicatius, el plantejament de 7
recursos administratius contra l’adjudicació de projecte i gestió de les
instal·lacions a VYTRUSA i recollida de 18000 signatures contra en projecte
que van ser entregades al Consorci de Gestió de Residus del Pla Zonal X,XI i XII
Àrea de Gestió II.
Per tot el anteriorment exposat, SOL.LICITEM que aquest projecte siga aturat i es
trobe una nova ubicació que garantisca la seguretat del medi ambient i la ciutadania.
Així com, que a la selecció de nous emplaçaments es considere la possibilitat de crear
vàries instal·lacions de menor tamany per reduir riscos i impactes.
En Xàtiva, a 4 de juliol de 2011.-
Roger CERDÀ i BOLUDA
Portaveu Grup Municipal Socialista
SR. VICENT PARRA, PRESIDENT DEL CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL
X, XI I XII ÀREA DE GESTIÓ II.

2 comentarios sobre “Els socialistes de Xàtiva presenten al·legacions al projecte de Macroabocador de Llanera de Ranes”

  1. PERO ES UN MACROVERTEDERO????? PRIMERO TENDRIAN QUE SABER QUE ES LO QUE VAN HACER Y DESPUES HABLAR Y MONTAR EL ROLLO QUE ESTAN MONTANDO SIN SABER LO QUE VAN A CONSTRUIR. Y PORQUE LO QUIEREN TODOS????? POR DINERO?????

  2. lo que esta claro es que es una actitud cínica, ya que la mi…. que generamos todos, tiene que ir algún sitio y si se metiera en otro sitio los de aquel sitio también no lo querrían así que …el cuento siempre será el mismo vaya donde vaya …así que un poco de coherencia…

Los comentarios están cerrados.