El plenari d’Ontinyent aprova els 18 punts del seu ordre del dia

El PP vota en contra de mocions plantejades en defensa de RTVV, les pensions, el drets de les dones sobre l’embaràs o la funció social dels habitatges

El plenari de l’Ajuntament d’Ontinyent corresponent al mes de novembre va aprovar ahir els 18 punts del seu ordre del día, entre els quals hi havia diversos convenis amb entitats i administracions que el Govern d’Ontinyent treia endavant amb el recolzament dels grups de l’oposició. Els punts de gestió van suposar el 70% de l’ordre del dia, sent les 6 mocions restants per tractar mocions de caràcter polític, votant el PP en contra de les plantejades en defensa de RTVV, les pensions, el drets de les dones sobre l’embaràs o la funció social dels habitatges.

D’aquesta manera, al plenari s’aprovava un conveni amb l’Ajuntament d’Agullent per permetre la utilització de l’Ecoparc d’Ontinyent; la pròrroga i les modificacions al conveni entre la Diputació i l’Ajuntament per a l’explotació de la depuradora; la pròrroga del conveni d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València; o la prorroga del conveni entre l’Ajuntament i la registradora titular del Registre de la Propietat d’Ontinyent per a la gestió, liquidació i recaptació a de l’impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Tots estos convenis s’aprovaven per unanimitat, excepte el referit a l’ecoparc, al qual s’abstenia el grup d’Esquerra Unida; i el de la Depuradora, al qual esta formació votava en contra.

De la mateixa manera, els membres de la corporació quedaven assabentats dels informes de Tresoreria i Intervenció en compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat en les operacions comercials, als quals es ratifica que l’Ajuntament d’Ontinyent està pagant als seus proveïdors en una mitjana inferior als 35 dies, complint per tant el que estableix aquesta llei. Altra qüestió econòmica d’interès va ser un altre informe d’intervenció sobre els marcs pressupostaris previstos per al període 2014-2016, al qual l’interventor informa favorablement d’estes previsions que han estat remeses al Ministeri d’Hisenda, i que ratifiquen que els plantejaments que s’estan fent des del Govern d’Ontinyent parteixen de l’austeritat i el control de la despesa per aconseguir la màxima eficiència a la gestió.

A banda d’estos i altres dels 12 punts de gestió municipal, es van tractar un total de 6 mocions de caràcter polític a les quals els diversos grups van exposar els seus plantejaments en qüestions com ara reclamar el pagament del deute de la Generalitat amb Ontinyent i l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que eren aprovades per unanimitat; i altres com l’oposició a la reforma de les pensions, contra el tancament de RTVV, a favor del dret a decidir de les dones sobre l’embaràs o en defensa d’assegurar la funció social dels habitatges; qüestions que en aquest cas contaven amb el vot en contra del Partit Popular i a favor de la resta de grups.

A més de tractar estos 18 punts, es va incloure a l’apartat d’assumptes no inclosos a l’ordre del dia la ratificació al Decret sobre les al·legacions a l’ordenança fiscal de la taxa de residus urbans i ecoparcs, que es va aprovar per unanimitat; concloent la sessió amb la dació de comptes de decreta d’Alcaldia, acords de la Junta de Govern Local, i l’apartat de precs i preguntes.