El Fons Valencià per la Solidaritat aprova els projectes de 2011

El municipalisme, prioritat del treball del Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià ha celebrat esta setmana la seua Assemblea de Socis a Xàtiva. A la mateixa va aprovar la Memòria de gestió de 2010 i va ratificar els projectes de cooperació per a 2011.

El Fons Valencià va celebrar la vesprada del dimarts 5 d’abril a Xàtiva la seua Assemblea General de Socis. La reunió es va realitzat al Saló d’Actes de la Mancomunitat de Municipis de La Costera-Canal i van participat alcaldes i regidors dels ajuntaments socis de l’entitat.

El Fons Valencià per la Solidaritat agrupa a 121 d’ajuntaments valencians i 8 mancomunitats de municipis, i té com a objectiu posar en comuns recursos i esforços municipals per a contribuir des de l’àmbit valencià al desenvolupament dels països del Sud per mitjà d’un fons econòmic que servisca per finançar projectes de cooperació i sensibilització.

En l’orde del dia de l’assemblea figuraven com a punts: lectura i aprovació de l’acta anterior, ratificar l’alta dels nous socis (Ajuntaments de Alcàntera de Xúquer, Montitxelvo i Xeresa), aprovar el balanç i l’informe de gestió de 2010, aprovar el pressupost de 2011 i ratificar els projectes de cooperació per al 2011, i finalment precs i preguntes

En 2010, el Fons Valencià, i amb les aportacions econòmiques dels ajuntaments membres de l’entitat, ha col·laborant i participant, tant tècnica com econòmicament en un total de14 els projectes de cooperació. L’import dels 14 projectes suposa prop d’1 milió d’euros. Estos projectes es distribueixen en 10 països: El Salvador, Mèxic,Tanzània, Algèria, Equador, Colòmbia, Bolívia, Guinea Bissau, Moçambic i Haití; i s’ocupen de sectors com el municipalista, l’educació, la salut, el desenvolupament comunitari, dona… També cal incloure en el conjunt dels projectes les iniciatives d’emergència i ajuda humanitària (projectes a Haití, El Salvador i Tanzània) i el projecte de sensibilització propi desenvolupat a la Comunitat Valenciana (“Municipis Solidaris”).

En l’Assemblea de Socis es van ratificat els projectes a desenvolupar durant 2011. Són en total 8 els projectes de cooperació en què es col·laborarà i participarà enguany amb les aportacions dels ajuntaments membres. L’import dels 8 projectes suposen un total de 602.752 €, i es distribueixen en 6 països: El Salvador(1), Equador (2), Bolívia (1), Algèria (1), Sierra Leona (1) i Colòmbia (1); i s’ocupen dels sectors: municipalista, enfortiment institucional, educació, salut, desenvolupament econòmic local, dona. També cal incloure en el conjunt dels projectes les iniciatives d’emergència i ajuda humanitària i el projecte “Municipis Solidaris”, de sensibilització a desenvolupar a la Comunitat Valenciana.

Juan Bautista Roselló, Alcalde de Benissa i President del Fons Valencià, ha valorat els resultats del 2011 d’una manera positiva, a pesar de la conjuntura general de crisi econòmica, i ha remarcat el paper que assumeix el Fons Valencià, des de fa 19 anys, com a entitat que reuneix als ajuntaments que treballen des de la Comunitat Valenciana en cooperació al desenvolupament d’una manera descentralitzada, subratllant el compromís solidari dels ajuntaments valencians amb els països en vies de desenvolupament, i especialment en l’enfortiment institucional dels municipis com a eix fonamental per al desenvolupament econòmic i social.

El municipalisme, prioritat del treball del Fons Valencià per la Solidaritat.

El municipalisme és l’àrea de treball prioritària del Fons Valencià i les seus contraparts locals. Els països on s’actua principalment són Equador i El Salvador.

A El Salvador es desenvoluparà el projecte “Recolzament als governs municipals en El Salvador mitjançant la implentació de la Llei de la Carrera Administrativa Municipal (LECAM)”.

El Fons Valencià ha recolzant des de 2002 diferents iniciatives amb l’objectiu d’aconseguir l’elaboració i l’aprovació de la LECAM.

Estes iniciatives responien a la demanda dels governs locals, ONG, institucions públiques i privades… Amb l’elaboració i aprovació de la LECAM es pretenia regular la situació laboral dels treballadors municipals, garantint la seua estabilitat i accés a la funció pública des de requisits i criteris objectius i tècnics, i aconseguint que els empleats municipals deixaren de dependre dels resultats de les eleccions locals i donaren estabilitat tècnica i continuïtat en el desenvolupament de projectes i serveis als ajuntaments. Una vegada aprovada la llei en 2006, les organitzacions que havien participat en el procés amb el Fons, van plantejar la necessitat de desenvolupar projectes de suport a la implementació de la llei, ja que la implementació d’esta només seria possible acompanyant la voluntat política amb esforços de capacitació, difusió i incidència política.

El projecte està format per un conjunt d’activitats que ajudaran a donar a conèixer la LECAM i implementar-la : jornades nacionals sobre la LECAM per presentar el projecte als consells municipals, empleats públics i societat civil; edició de bibliografia i material de capacitació i divulgació sobre la llei; accions de capacitació sobre la llei per a tots els agents que intervenen en el procés d’implentació; assistència tècnica i acompanyament dels processos municipals d’implentació de la llei; campanya d’informació i divulgació sobre la llei; creació d’un centre de formació municipal a San Salvador…

El projecte beneficiarà els 262 municipis del país.

El projecte té un pressupost total de 580.459 €, que s’ha finançat en 2010 i 2011, i compta com a patrocinadors a la Generalitat Valenciana, Corts Valencianes i el Fons Valencià per la Solidaritat.

A Equador es desenvoluparan 2 projectes:

“Aigua i Governança” Recolzament a l’enfortiment institucional dels governs autònoms descentralitzats membres de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones”.

L’objectiu del projecte és recolzar a la implementació de pràctiques de conservació dels recursos hídrics i la millora dels serveis públics d’aigua a través de la conformació d’instàncies de cogestió de l’aigua, l’enfortiment de capacitats i un acompanyament tècnic.

Amb el projecte “Aigua i Governança”, es pretén continuar apostant pel procés de desenvolupament dels municipis que composen la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones, en articulació amb el programa ART del PNUD-Ecuador, (Estratègia Azuay, Loja i el Oro), i amb la participació del SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua de Ecuador), recolzant una iniciativa que combina el suport als municipis per a la seua adaptació a la nova constitució equatoriana, i l’enfortiment dels processos participatius comunitaris establits en la pròpia constitució, amb el desenvolupament d’iniciatives dirigides al maneig integral de l’aigua i a la seguretat alimentària de la població. El projecte és el resultat d’un procés d’articulació d’actors, i al mateix temps és una experiència de cooperació entre el Fons Valencià i la DED (Cooperació Tècnica Alemanya).

Directament es beneficiaran hòmens i dones, principalment població indígena, la més vulnerable, consumidors i usuaris d’aigua de les fonts més crítiques de protegir en les 9 subconques del Jubones, la població dels cantons membres de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones i els seus ajuntaments…

Seran beneficiaris indirectes tots aquells que d’una manera o d’una altra participen en l’execució del projecte com és el cas dels tècnics, facilitadors, proveïdors i altres entitats.

En el marc de la gestió integrada de l’aigua en la conca hidrogràfica del riu Jubones, serà beneficiaris indirectes els aproximadament 450.000 habitants que usen els béns i servicis del territori.

Projecte es finançarà en 2011 i 2012, té un pressupost total de 658.121,10 €, i participen com a entitats finançadores: la Generalitat Valenciana, el Fons Valencià per la Solidaritat, l’ART-PNUD, la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones, el SENAGUA i els ajuntaments beneficiaris.

“Escola de en Formació política per a dones autoritats locals i lideresses”.

El projecte té com a objectiu contribuir a la igualtat de gènere per mitjà de l’enfortiment de les capacitats i habilitats de les dones autoritats locals per a la incidència política en els governs locals descentralitzats que ajude a la generació de polítiques, programes i projectes que recuperen les necessitats pràctiques i interessos estratègics de les dones en les localitats.

Este projecte està concebut com un espai generat per a potenciar el nivell d’incidència política de les dones en les seues localitats per al compliment dels seus drets, per la qual cosa l’escola estarà dirigida a dones autoritats locals i lidereses de les localitats. En el present cicle, es busca establir noves aliances amb lidereses del moviment de dones, amb la finalitat d’articular una estratègia que millore els nivells d’exigibilitat tant dins dels governs autònoms, com a nivell social i afirmar les que ja s’han creat.

L’escola de formació política s’executarà en quatre seus i beneficiarà a prop de 200 dones cada any, sent el pressupost del projecte de 26.103 €.