El BLOC demanarà dues mocions per a demanar més respecte al valencià

Garcia Terol: “el nostre ajuntament hauria de ser capdavanter en la utilització i promoció del valencià a tots els nivells”

El grup municipal del BLOC de Xàtiva presentarà en el ple del divendres dues mocions per tal de demanar a l’ajuntament major implicació en la utilització del valencià, tant a nivell de l’administració local com de la imatge de la nostra ciutat. En la primera es demana a totes les regidories que utilitzen la nostra llengua en qualsevol promoció de la ciutat, especialment en la promoció turística, així com en qualsevol senyalització indicativa en la ciutat. En l’altra es demana a l’ajuntament que s’adherisca al ‘Manifest a favor del coneixement del valencià per a l’accés a un lloc de treball de les administracions valencianes’, en el qual es reclama que el coneixement del valencià siga un requisit per accedir a qualsevol lloc de treball de les institucions públiques valencianes, i així garantir que la nostra llengua siga utilitzada de manera normal per l’administració.

El regidor del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, Joanjo Garcia Terol, considera que “és necessari que una ciutat com la nostra siga capdavantera en la utilització i promoció de la nostra llengua i amb aquestes mocions volem garantir, tant el coneixement de la mateixa per part del funcionariat com la seua utilització de forma prioritària, d’acord amb la definició de l’Estatut d’Autonomia de ‘llengua pròpia’ , en qualsevol actuació que realitze el nostre ajuntament. És lamentable que tant en la promoció lingüística de la ciutat com en senyalitzacions o pàgines web de l’ajuntament es relegue la nostra llengua a segon pla o no s’utilitze, quan hauria de ser justament el contrari, com a senya d’identitat dels valencians i per a garantir la seua pervivència i ús amb normalitat.”

Text de les mocions

Moció #1

Joan Josep Garcia Terol, regidor del Grup Municipal del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, presenta davant el ple de l’Ajuntament, la següent:

PROPOSTA D’ACORD

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Xàtiva acorda:

Donar suport al Manifest a favor del coneixement del valencià per a l’accés a un lloc de treball de les administracions valencianes que reclama la seua incorporació en la futura Llei de Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Enviar còpia de l’acord al President de la Generalitat Valenciana, a la Presidenta de les Corts Valencianes, a la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, als mitjans de comunicació i a “Si al Valencià” (c/Sant Ferran, 12. 46001-València).

Xàtiva, 5 de febrer de 2010

TEXT DEL MANIFEST.

MANIFEST A FAVOR DEL CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER A L’ACCÉS A UN LLOC DE TREBALL DE LES ADMINISTRACIONS VALENCIANES

Quan es complien els 25 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) al novembre de l’any passat, diverses entitats, entre les quals les signants d’aquest manifest, presentaren a l’opinió pública els seus informes per a diagnosticar el grau de compliment de la llei i el grau de consecució dels objectius de normalització lingüística que es fixava. La conclusió era que, un quart de segle després, malgrat les disposicions i els fins declarats, encara es permet una falta notòria de normalitat social de la llengua pròpia.

Col·lectius, entitats i la ciutadania en general ja constatàrem aleshores que la llengua pròpia de la nostra administració distava molt de ser tan usada ni valorada com la Llei preveia, tot prenent com a punt de referència el seu article 16: “Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents de l’administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servei que els és encomanat”.

Malgrat que la Llei d’Ús fixa que tot el personal de les administracions i dels seus serveis dependents que atenen el públic han de tenir el “coneixement suficient del valencià”, 26 anys després encara no n’hi ha hagut cap desplegament legal que ho porte a la pràctica. En cap oposició ni concurs (tret dels tècnics lingüístics) no s’ha hagut de demostrar cap grau de coneixement de valencià. Pitjor encara: de les dades oficials de la Generalitat es conclou que només en un 1,2% de les places d’aquesta administració se n’ha requerit un cert coneixement, cosa molt més greu, perquè una bona part del personal de les administracions ha adquirit, pel seu compte, una competència lingüística en valencià que després no practica, perquè la Generalitat i les altres administracions ni la valoren ni l’apliquen: la llengua pròpia no passa de ser una llengua de rètols simbòlics i no la d’ús normal i habitual.

Durant aquest temps hi ha hagut una discriminació indiscutible contra les persones que parlen valencià o que volen usar-lo. Per a accedir a l’administració valenciana només es demana el requisit lingüístic castellà: les proves d’accés ja controlen sistemàticament el domini del castellà. En canvi, el valencià, tot i que l’Estatut diu que és “la llengua pròpia” i la Llei d’Ús “la més peculiar senya d’identitat” com a poble, no passa de ser-hi un mèrit en el millor dels casos. Però ningú no ha de demostrar que sap valencià per a atendre els ciutadans ni en la Generalitat, ni en les diputacions ni en la majoria dels ajuntaments, ni tampoc en l’administració de l’Estat o de Justícia radicada al País Valencià.

El Govern valencià ha engegat recentment el projecte d’una nova Llei per a l’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que és el text legal on cal establir la regulació del coneixement del valencià com a requisit per a accedir a un lloc de treball de qualsevol administració valenciana.

Per això, les entitats signants d’aquest manifest han participat en totes les iniciatives impulsades des dels àmbits cívics i sindicals que s’han dut a terme per a demanar que la nova llei continga la garantia de capacitació lingüística que la Llei d’Ús fixa indirectament en l’esmentat article 16. Totes les entitats demanem que, en el procés de selecció, les persones aspirants hagen d’acreditar el coneixement de valencià, tant en l’expressió oral com en l’escrita. Remarquem que aquest requisit és general a totes les comunitats autònomes amb les quals compartim la llengua catalana i també a Galícia i el País Basc. El País Valencià n’és l’excepció: l’única que no valora la seua llengua com a determinant per a administrar-se i servir els ciutadans.

Per tot això, les entitats sotasignades insten tots els partits polítics, i sobretot els que han de participar en la tramitació parlamentària de la nova llei, a esmenar el text inicial per donar estricte compliment al que la LUEV estableix per a l’ús de la nostra llengua en l’administració pública. Només així garantirem que el personal de les administracions valencianes puga respectar els drets dels valencians i pose fi a una discriminació que dura ja massa temps. Només així podrem assegurar que els empleats i les administracions donen un servei de qualitat i actuen amb arrelament al país. Només així podrem assegurar que és la llengua d’ús normal de l’administració, tal com estableix la Llei d’Ús i Ensenyament. Només així la proclamació que el valencià és “la més peculiar senya d’identitat com a poble” no serà una expressió retòrica sinó un fet: la llengua comuna dels valencians, la que ens identifica. Precisament, aquella en què volem viure, administrar-nos i regir-nos com a poble.

Les entitats signants conviden totes les entitats i organitzacions de la societat valenciana, així com també la ciutadania en general, a subscriure aquest manifest i a sumar-se a la reclamació que el valencià tinga, per fi, el reconeixement real i pràctic de llengua pròpia i oficial que l’ordenament jurídic li atorga. El reconeixement legal, traduït en ús normal i habitual, que la societat i els seus ciutadans i ciutadanes li reclamem per poder viure en la nostra llengua pròpia sempre i pertot arreu, començant per la nostra pròpia administració i per les nostres institucions.

Moció #2

Joan Josep Garcia Terol, regidor del Grup Municipal del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, presenta davant el ple de l’Ajuntament, la següent

PROPOSICIÓ

L’article sisé de l’estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana recull que ‘La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià’, així com ‘La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües’. Així també, la Llei d’ús i ensenyament del valencià de 1983 diu que ‘El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l’administració local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d’aquelles’. Per altra banda, les dues legislacions contemplen que ‘ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua’.

Des del BLOC sempre hem demanat la plena normalització de la nostra llengua en les institucions públiques, tant per al seu funcionament intern com per al tracte amb la ciutadania i la seua imatge, com a única manera d’arribar a un ús normal i superar la situació de disglòssia que es viu al nostre país. Per altra banda, creiem que l’administració ha de ser la primera en garantir l’atenció a tota la ciutadania en la seua llengua, i especialment en valencià, llengua pròpia de la nostra autonomia.

A tot això hem d’afegir que la nostra ciutat és un referent per al País Valencià, tant per la seua història com per la seua realitat lingüística, fruit d’aquesta història i de la tradició, així com de l’esforç que fan els xativins i xativines per mantindre el valencià viu i en un nivell d’ús digne i elevat. Això fa que un dels atractius turístics siga aquesta realitat, com bé es fa en utilitzar el quadre de Felip V cap per avall.

Per tot açò lamentem que des de l’ajuntament s’hagen iniciat actuacions, tant ja realitzades com futures, que no utilitzen la nostra llengua per a promocionar la ciutat: cartells del ‘Plan de dinamización del producto turístico’, senyalització turística de la ciutat, aparells interactius coneguts com ‘Smartpoint’, llibres turístics, DVD’s… Considerem inapropiat per a la nostra ciutat que tant els xativins i xativines com els visitants d’altres indrets de parla comuna no es troben amb indicacions en la seua llengua.
Per tot això demane al ple d’aquest ajuntament la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament de Xàtiva adqueresca el compromís d’utilitzar sempre el valencià en qualsevol document, mitjà o senyalització que s’utilitze per a promocionar la nostra ciutat, els seus monuments i la seua cultura i tradicions, sense perjui que també s’utilitzen altres llengües com el castellà o l’langlés necessàries per a la promoció turística.
Que es done instrucció a totes les regidories i organismes en el que participa l’Ajuntament que complesquen sempre aquest acord.